select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Statnik zu Weihnachten 2020: Solidarisch, mit Herz und Verstand! - Solidariski, z wutšobu a rozymom!

 

Der Vorsitzende der Domowina Dawid Statnik hat in seinem Video zu Weihnachten das sich dem Ende zuneigende Jahr 2020 aus sorbischer Sicht Revue passieren lassen und sich dabei insbesondere den großen Themen Kohleausstieg und Corona-Pandemie gewidmet – und dem Beitritt des Landkreises Dahme-Spreewald / Dubja-Błota als Fördermitglied des sorbischen Dachverbandes Domowina.

Das Video ist in drei Sprach-Versionen auf YouTube veröffentlicht:

niedersorbisch:
youtu.be/PlbakNYsLJU

obersorbisch:
youtu.be/Gv4_9j3nj0s

deutsch:
youtu.be/w8XEhXAqLJ8

Hier ist die komplette Textfassung dokumentiert:

Niedersorbisch:

Lube Serbowki, lube Serby,

cesćone wobydlaŕki a cesćone wobydlarje Łužyce,

co sebje žycymy ku gódam 2020?

Nejcesćej słyšyš toś to žycenje: wrośenje do normality.

Casy se k tomu dodajo: Se wě, až buźo to nowa normalita, wšako mysymy brachy dotalneje normality nejžpjerwjej raz pśewinuś.

Naša serbska hymna se zachopijo z tymi styrimi słowami: “Rědna Łužyca, spšawna pśijazna.”

Ako jo Handrij Zejler pśed pśisamem dwěma lětstokoma toś ten tekst wózjawił, njeby wón sebje pśedstajaś mógał, až su luźe generacije pózdźej łužyske wjelike milinarnje, wjelicke fabriki a gigantiske bagry we wuglowych jamach ako něco impozantnego, jo samo někak rědnego zacuwali. Ako wuraz techniskego póstupa a socialnego derjeměśa.

Se wě, až jo dało juž tencas teke hynakše měnjenja, tak jo nastało w Serbach gronko: “Carna Plumpa jo row Serbstwa.”

Lětosa jo zwězkowy sejm kazniski ramik za pśewóźowanje a spěchowanje změny struktury wobzamknuł. W tej kazni su tek serbsku rěc a kulturu wuraznje naspomnjeli. We wšych strategiskich dokumentach wó perspektiwach za Łužycu grajo to serbske ako jadnoraznosć regiona wažnu rolu.

Serbstwo njejo se zakopowało. Jo, smy w casu brunice 130 wjaskow zgubili. To pak njegroni, až comy stare case zasej slědk měś, kenž cesto dobre case byli njejsu.

Źinsa mamy nowe rědnosći we Łužycy, na pśikład wjele jazorow wesrjejź serbskego sedleńskego ruma. Jo naša rěc njejo južo pó cełej Łužycy wšednje žywa. Rownož wětšyna Łužycanarjow źinsa serbski njepowěda, ma pśisamem kuždy we familiji serbske kórjenje. Serbstwo jo zakład a kórjeń našeje krajiny, a rěc jo wažny pśistup k serbskemu žywjenju.

Dla togo jo było njedawne rozsuźenje zwězkowego sejma, ze spěchowanim Załožby za serbski lud teke digitalizaciju mócnjej pódpěrowaś, zwjaseleca powěsć.

Tek pandemija jo naše doněntajšne struktury bejnje pótśěsła. Gaž pókšacowanje normalnego žywjenja k tomu wjeźo, až su stacije intensiwnego wótwardowanja w chórownjach pśepołnjone, njejo toś to žywjenje wěcej normalne, ale tšašnje wobgrozenje strowoty luźi.

Lětosa jo prědna teritorialna kooperacja kšywowemu zwězkoju Serbow pśistupiła: Wokrejsny sejm w Lubinje jo jadnogłosnje wobzamknuł, až co wokrejs Dubja-Błota spěchowański cłonk Domowiny byś. To jo nowum w stawiznach našeje organizacije, kenž jo kšywowy zwězk dwěsćě kupkow, zwězkow a towaristwow. Rownocasnje jo to znamje noweje normality we Łužycy: To serbske njejo južo jano pyšne pśiplacnjenje, ale zakładny kamjeń zgromadneje regionalneje identity.

Lube pśijaśele a lube pśijaśelki,

žycym Wam a Wašym lubym wjasołe gódy a měrny start do nowego lěta!

To nejwažnjejše z mójogo wiźenja jo, až sami solidariski pókšacujomy, z wutšobu a rozymom!

Obersorbisch:

Lube Serbowki, lubi Serbja,

wažene wobydlerki a waženi wobydlerjo Łužicy,

što sej přejemy do hód lěta 2020?

Najhusćišo słyšiš tute přeće: nawrót do normality. Druhdy so k tomu doda: Wězo budźe to nowa normalita, wšako dyrbimy někotre brachi dotalneje normality přewinyć.

Naša serbska hymna so z tutymi štyrjomi słowami započina: „Rjana Łužica, sprawna, přećelna.”

Hdyž je Handrij Zejler před nimale lětstotkomaj tón tekst wozjewił, njeby sej wón předstajić móhł, zo su ludźo generacije pozdźišo łužiske wulke milinarnje, hoberske twarjenja a gigantiske bagry we wuhlowych jamach jako něšto impozantne, haj někak rjane začuwali. Jako wuraz techniskeho postupa a socialneho derjeměća.

So wě, zo běše tehdom tež hinašich měnjenjow, tak nastanje hrónčko w Serbach: „Čorna Pumpa je row Serbstwa.”

Lětsa je zwjazkowy sejm zakonski ramik za přewodźenje a spěchowanje změny struktury we Łužicy wobzamknył.

W tutym zakonju su tež rěč a kulturu serbskeho ludu wuraznje naspomnili. We wšěch strategiskich dokumentach wo perspektiwach za Łužicu hraje to serbske jako jónkrótnosć regiona wažnu rólu.

Serbstwo njebu pohrjebane. Haj, smy w dobje brunicy 130 wjeskow přisadźili. To pak njerěka, zo chcemy stare časy wróćo měć, kotrež husto dobre časy njeběchu.

Dźensa mamy nowe rjanosće we Łužicy, na přikład jězorinu wosrjedź serbskeho sydlenskeho ruma.

Haj, naša rěč njeje hižo po cyłej Łužicy wšědny dźeń žiwa. Byrnjež wjetšina Łužičanow dźensa serbsce njerěčała, ma nimale kóždy w swójbje serbske korjenje. Serbstwo je zakład a korjeń našeje krajiny, a rěč je wažny přistup k serbskemu žiwjenju.

Tohodla běše njedawny rozsud zwjazkoweho sejmje, ze spěchowanjom Załožby za serbski lud tež digitalizaciju hišće sylnišo podpěrować, zwjeselaca powěsć.

Tež pandemija je naše dotalne struktury zatřasła. Hdyž pokročowanje normalneho žiwjenja k tomu wjedźe, zo su stacije intensiwneho hladanja w chorownjach přepjelnjene, njeje tute žiwjenje hižo normalne. Ale strašne wohroženje strowoty ludźi.

Lětsa je prěnja teritorialna korporacija třěšnemu zwjazkej Serbow přistupiła: Wokrjesny sejmik w Lubinje je jednohłósnje wobzamknył, zo chce wokrjes Dubja-Błóta spěchowanski čłon Domowiny być. To je nowum w stawiznach našeje organizacije, kotraž je třěšna zwjazk dwěsćě skupin, zwjazkow a towarstwow.

Zdobom je to znamjo noweje normality we Łužicy: To serbske njeje hižo pyšny připlack, ale zakładny kamjeń zhromadneje regionalneje identity.

Lube přećelki a přećeljo,

přeju Wam a Wašim lubym wjesołe hody a měrniwy start do noweho lěta!

To najwažniše z mojeho wida je, zo sami solidarisce pokročujemy, z wutrobu a rozumom!

Deutsch:

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Lausitz,

liebe Freunde der sorbischen Gemeinschaft überall auf der Welt,

was wünschen wir uns vor Weihnachten 2020? Am häufigsten hört man diese Bitte: Rückkehr zur Normalität.

Manchmal wird hinzugefügt: Natürlich wird das eine neue Normalität, schließlich müssen wir einige Fehler und Schwächen der alten Normalität überwinden. Zum Beispiel die normalerweise übertriebene Hektik in den letzten Tagen vor Weihnachten.

Unsere sorbische Hymne fängt mit folgenden vier Worten an, in wörtlicher Übersetzung: „Schöne Lausitz, ehrliche, freundliche.“

Als Handrij Zejler vor fast zweihundert Jahren diesen Text veröffentlicht hat, hätte er sich nicht vorstellen können, dass Leute Generationen später große Kraftwerke, riesige Fabriken und gigantische Schaufelradbagger in Kohletagebauen als etwas Imposantes, ja irgendwie sogar schönes empfinden. Als Ausdruck von Fortschritt und Wohlstand.

Natürlich gab es dazu von Anfang an auch andere Meinungen, so kam der Spruch auf: „Schwarze Pumpe ist das Grab des Sorbischen.“

In diesem Jahr hat der Bundestag den gesetzlichen Rahmen für den Strukturwandel in der Lausitz festgelegt.

In diesem Gesetz sind auch Sprache und Kultur des sorbischen Volkes ausdrücklich erwähnt. In allen strategischen Dokumenten über Perspektiven für die Lausitz spielt das Sorbische als Alleinstellungsmerkmal der Region eine wichtige Rolle.

Das sorbische Volk ist nicht beerdigt. Ja, wir haben im Laufe der Kohle-Epoche 130 Dörfer verloren. Das heißt aber nicht, dass wir die alten Zeiten zurückhaben wollen, die oft keine guten Zeiten waren.

Heute haben wir neue Schönheiten in der Lausitz, zum Beispiel das Seenland inmitten des sorbischen Siedlungsgebietes. Ja, unsere Sprache ist nicht mehr überall in der Lausitz im Alltag lebendig.

Obwohl die Mehrheit der Lausitzer heute nicht sorbisch spricht, hat fast jeder in der Familie sorbische Wurzeln.

Das Sorbische ist Fundament und Wurzel unserer Landschaften, und die Sprache ist ein wichtiger Zugang zum sorbischen Leben.

Deshalb war die jüngste Entscheidung des Deutschen Bundestags, mit der Förderung der Stiftung für das sorbische Volk auch die Digitalisierung noch stärker zu unterstützen, eine erfreuliche Botschaft.

Auch die Pandemie hat unsere bisherigen Strukturen erschüttert. Wenn die Fortsetzung des normalen Lebens dazu führt, dass die Intensivstationen in den Krankenhäusern überfüllt sind, ist dieses Leben nicht mehr normal, sondern eine Gefährdung von Menschen.

In diesem Jahr ist die erste kommunale Gebietskörperschaft dem Dachverband der Lausitzer Sorben beigetreten: der Kreistag in Lübben / Lubin hat einstimmig beschlossen, dass der Landkreis Dahme-Spreewald / Dubja-Błota Fördermitglied der Domowina sein will.

Das ist ein Novum in der Geschichte unserer Organisation, die ein Dachverband von rund 200 Gruppen, Verbänden und Vereinen ist. Zugleich ist das ein Zeichen neuer Normalität in der Lausitz: Das Sorbische ist nicht mehr nur schmückendes Beiwerk, sondern Grundstein gemeinsamer regionalner Identität. Und deshalb haben wir mit Freude Ja gesagt zu diesem neuen Fördermitglied!

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben eine frohe Weihnacht und einen friedlichen Start ins neue Jahr!

Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass wir selbst solidarisch vorangehen, mit Herz und Verstand!

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button