CIL 3-projekt

Čěska ćipka w lěsu była

 

 

 

 


Dalša knižna premjera we Varnsdorfje a dramatizacija

Dźěći z Varnsdorfskeje pěstowarnje „Stonóžka“ předstajichu pjatk 8. 6. 2012 bajku „Ćipka w lěsu“ Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje. We Varnsdorfskej měšćanskej bibliotece wotmě so minjeny pjatk knižna premjera: Předstajena bu dźěćaca kniha Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje „Ćipka w lěsu“, kotraž rěka w čěskim přełožku Milana Hrabala „Kuřátko v lese“. 

Wudało je ju nakładnistwo Měšćanska biblioteka Varnsdorf. Zhromadnje čitaštaj awtorka a přełožer wujimki z bajki serbsce a čěsce a rozmołwještaj so wo serbskej literaturje. Młoda spisowaćelka w krótkim přednošku wujasni mjez druhim swoje nazhonjenja z dźěćacej literaturu a plany do přichoda.Najwjetši „magnet“ zarjadowanja pak bě zawěsće dźiwadłowa hra po motiwach bajki za dźěći předšulskeje staroby. Scenarij a režiju bě wučerka Lenka Doležalová wobstarała, hrali su dźěći z Varnsdorfskeje pěstowarnje „Stonóžka“. Přichwatało bě něhdźe třiceći zajimcow, kotřiž so nad lóštnym předstajenjom dźěći jara zwjeselichu.Mjez přitomnymi bě tež Varnsdorfski měšćanosta Martin Louka, kotryž přepoda na kóncu hromadźe ze spisowaćelku, nowu čłonku ZSW, a moderatorom Milanom Hrabalom knihi z podpismom. Program wotmě so we wobłuku projekta „Měšćanska biblioteka Varnsdorf – zetkawanje přez mjezy“, na kotrymž tež město Varnsdorf a Zwjazk serbskich wuměłcow sobu dźěłatej.
Europska unija projekt z fondsa za regionalne wuwiće ERDF „Inwesticija do wašeho přichoda“ we wobłuku programa Cil 3 spěchuje.

Projekt erfolgreich fortgeführt -Serbscy gymnaziasća čěskich zawjeselili

Žiwe zwobraznjenje stykow
Varnsdorf (SN/MiR). Čechow a Serbow wjazać, jich wo zhromadnych stawiznach informować a styki wožiwić je zaměr projekta Cil 3 „Zetkanje přez mjezy“. Cyle praktisce činjachu to 25.04.2012 dopołdnja šulerjo Serbskeho gymnazija Budyšin. Milan Hrabal, koordinator projekta, spěchowaneho wot EU z Europskeho fondsa za regionalne wuwiće „Inwesticije do wašeho přichoda“, bě młodych wuměłcow na Varnsdorfski biskopski gymnazij přeprosył. „Za nas je to stajnje wosebite dožiwjenje, móc před ludźimi w druhich krajach wustupić“, rjekny wučerka na Budyskim kubłanišću Sylwija Rječcyna, kotraž bě za wjace hač 60 šulerjow pisany program zestajała. Młodostnym pak njebě wustup jeno zajimawy, dokelž bě wobstatk projekta Cil 3. Wón bě zdobom wobohaćenje kooperaciskeho zrěčenja mjez gymnazijomaj. „Hižo wot 1990tych lět tajke zrěčenje mamy“, rjekny zastupowacy nawoda Varnsdorfskeho kubłanišća ing. Jiří Jakoubek.
Mjez serbskimi šulerjemi běchu mnozy, kotřiž hišće ženje w awli Varnsdorfskeho gymnazija program wuhotowali njeběchu. Tuž bě njesćerpnosć małeje rejwanskeje skupiny (nawod: Sylwija Rječcyna) a małeho chóra (nawod: Bernadet Hencyna) začuwajomna. Tola na jewišću swoje nadawki bjez problema zmištrowachu. Jewišćowu premjeru swjećeše młody dudak Til Blania. Ze srjedźołužiskim hitom „Slepo, to jo rjana wjeska“ wón pokaza, što je pola Steffena Kostorža nawuknył. Jan Chlebníček, kiž hudźbnu skupinu nawjedowaše, rjekny: „Sym často we Varnsdorfje. A tu na gymnaziju čuju so kaž doma.“
Za Tomáša Havráneka bě tutón dźeń wosebite dožiwjenje. Wón moderěrowaše jako čěski šuler Budyskeho gymnazija tam, zwotkelž poprawom pochadźa. Informacije, kotrež swojim čěskim sobušulerjam posrědkowaše, wopřijachu historiske fakty wo Serbach, jich hudźbje a drastach kaž tež wo žiwjenju na Budyskim gymnaziju. „Njejsym cyły program widźała, ale to, štož ze swojimi šulerjemi dožiwich, je so mi jara lubiło“, rjekny wučerka za jendźelšćinu Jana Pohludková. Šulerjo běchu ju tak dołho prosyli, doniž jim njedowoli posledni dźěl programa live sćěhować.

 

Fortführung des Projekts CIL 3

 

 

 


Im Rahmen des Projektes Ziel 3, des gemeinsamen Projektes der Stadt Varnsdorf, der Stadtbibliothek Varnsdorf und des Sorbischen Künstlerbundes, wurde am 03.04.2012, 17.00 Uhr die Ausstellung von Jurij Helgest in der Stadtbibliothek Varnsdorf eröffnet. Zahlreiche Besucher auch aus der Lausitz, erlebten diese Veranstaltung.


Na přednošku we Worklecach a Ralbicach

 

 

 

Zwostawacy zwisk mjez narodomaj

Ralbicy/Worklecy (SN/MiR) Žiwy, dokumentariski a wědu šěrjacy hodźi so přednošk „Varnsdorf – čěske wokno do Łužicy“ wčera dopołdnja na Ralbičanskej a Worklečanskej srjedźnej šuli mjenować. w šuli w RalbicachW Ralbicach běchu šulerjo kursa stawiznow kaž tež ći z 9. lětnika wo čěsko-serbskich stykach zhonili. Milan Hrabal, koordinator projekta, kotryž spěchuje Europska unija z Europskeho fondsa za regionalne wuwiće (ERDF) „Inwesticija do Wašeho přichoda“ we wobłuku programa Cíl 3/Ziel 3, je prezentaciju zhromadnje z Ilonu Martinovskej přihotował. w šuli we Worklecach
22 dźesatkarjam we Worklecach njebě ćežko mjenować znatych Worklečanow kaž Michała Hórnika abo Jurja Brězana a jim kaž tež podatym wosobinam, mjez nimi Jakubej Bartej-Ćišinskemu a Jurjej Chěžce dodać informacije wo jich žiwjenju a skutkowanju. Wosebje pak šulerjow zajimowaše, jako jim Milan Hrabal powědaše, kak běchu serbske žony we Varnsdorfskich fabrikach dźěłali abo kak bě Sulšečan Michał Michałk jako čěski pjasćowar wuspěch měł. Zdobom zhonichu woni tójšto wo čěskich susodach, kotřiž na dobro Serbow skutkowachu. Wutrobny aplaws přija dr. Pětr Brězan. Wón powědaše šulerjam čile wo swojich nazhonjenjach a dožiwjenjach jako serbski gymnaziast we Varnsdorfje. Zdobom wón jim rjekny: „Štož was w žiwjenju dale přinjese, stej dwě kajkosći: pilnosć a wobstajnosć. Wjace njetrjebaće, zo byšće sej swoje sony spjelnili.“ Tole wobkrući tež nawoda Worklečanskeje srjedźneje šule Křesćan Korjenk. Nětko su šulerjo namołwjeni so ze słyšanym rozestajeć a tworićelsce skutkować, baseń abo tekst na temu přednoška napisać.

Interview mit dem Bürgermeister der Stadt Varnsdorf

Mjezybilanca mjezy překročaceho čěsko-serbskeho projekta
Zhromadne dźěło dale derje funguje


Zastupjerjo Zwjazka serbskich wuměłcow, čěskeho města Varnsdorfa a jeho biblioteki su w januaru w Budyšinje dźěławosć we wobłuku zhromadneho projekta Cil 3 pod hesłom „Měšćanska biblioteka Warnoćicy – mjezy překročace zetkawanje” mjezybilancowali. Zaměr je w čěskim a serbskim pomjeznym regionje spřistupnić zhromadne tradicije a kulturu. 

w.l. Alfons Wićaz, měšćanota Martin Louka

Alfons Wićaz je so z Varnsdorfskim měšćanostu Martinom Louku wo projekće rozmołwjał.

Knježe měšćanosta, kak hódnoćiće mjezybilancu projekta Cil 3, podpěrany přez Europski fonds za regionalne wuwiće?
M. Louka: Projekt je jara hódny najebać to, zo jón Europski fonds regionalneho wuwića financnje podpěruje. Projekt překroča mjezy a woznamjenja runočasnje přikładny poměr mjez Łužicu a Čěskej.

Wažne při tym je, zo so młodźi ludźo podłu mjezy z tradicijemi Serbow a Čechow zeznawaja. Je wón dotal k tomu přeswědčiwje přinošował?
M. Louka: Haj, tónle wulkotny přinošk poskićamy młodym studentam w Čechach kaž tež łužiskim šulam. Chcemy docpěć, zo so z předstajenych tradicijow zhromadnosće nowe mjezu překročace płódne zwiski wuwiwaja.
Hdźež so dźěła, dochadźa chcyjo nochccyjo tež k ćežam. Wo tajkich sće mjez druhim na zetkanju delegacije z Varnsdorfa z łužiskim partnerom projekta Cil 3, ze Zwjazkom serbskich wuměłcow, rěčeli. Kak hódnoćiće rozmołwy?
M. Louka: Wězo dyrbimy so wo kóždym problemje, kotryž při tajkim wažnym předewzaću nastawa, rozestajeć. Při tym dźe wo to, zo so wobaj partneraj prócujetaj, nastate ćeže wotstronić a so dojednać. A k tomu je na kóncu našeho zetkanja tež dóšło. Sym tuž jara wjesoły. Wšako měł tónle wjele lubjacy zhromadny nadawk ze ZSW dale hić. Bě derje, zo smy so hišće jónu dokładnje a jasnje na nadawki a zamołwitosće dojednali, zo njeby k njedorozumjenjam dóšło a zo bychu so naše předewzaća tež w zajimje wobeju stron prawje derje zešlachćili.

Kotre mysle Was po wuhódnoćenju domoj do Varnsdorfa přewodźeja?
M. Louka: Sym wo tym přeswědčeny, zo budźemy w mjezu překročacym projekće, zhromadnym dźěle ze ZSW, dale derje pokročować. A myslu sej, zo so tež w šěršim zmysle wšitke přichodnje planowane wustajeńcy a dalše zajimawe zetkanja mjez Serbami a Čechami w pomjeznym regionje wotměwaja.

Wutrobny dźak!

Zetkanje z čěskim partnerom projekta Cil 3 - Gute Zwischenbilanz des Ziel 3 – Projektes


Kritisce a přećelnje so dojednali

Budyšin (AW/SN). Mjezybilanca 2010 zahajeneho projekta Cil 3 „Měšćanska biblioteka Warnoćicy – mjezy překročace zetkawanje”, kotryž ma w čěskim a serbskim pomjeznym regionje spřistupnić zhromadne tradicije a kulturu, steješe 17. januara 2012 w srjedźišću posedźenja předsydstwa Zwjazka serbskich wuměłcow w Budyšinje. Město Varnsdorf a jeho biblioteka přewjedujetej wot Europskeho fondsa podpěrowany projekt w partnerstwje ze ZSW. 
W přitomnosći delegacije z Varnsdorfa pod nawodom měšćanosty Martina Louki, do kotrejež přisłušeštaj mjez druhim nawodnica tamnišeje biblioteki Veronika Matysová a kooridnator projekta Milan Hrabal přisłušeštaj, hódnoćeše předsyda ZSW Benedikt Dyrlich dotalny wotběh projekta jako poradźeny, wosebje za młodźinu. Zdobom pokazaštej wobě stronje na njedostatki, kotrež měli so na dobro wuspěšneho zakónčenja projekta klětu wotstronić. Tuž so dojednachu, zo so nawodnej skupinje projekta 31. januara we Varnsdorfje zetkatej, zo byštej plan zarjadowanjow a temow hač do 2013 skonkretizowałoj a nadawki sej rozdźěliłoj. Zdobom chcetej so njekomplikowaneho realizowanja nadawkow dla po potrjebje zetkawać. „Sym wjesoły, zo smy so přećelnje dojednali a zdobom sym přeswědčeny, zo projekt klětu wuspěšnje zakónčimy”, rjekny na kóncu zetkanja měšćanosta Martin Louka.
W dalšim dypku dnjoweho porjada wobzamkny předsydstwo ZSW, lětuši Swjedźeń serbskeje poezije w septembru wěnować 190. narodninam Jana Rady-Serba Wjele a tute zarjadowanja wosebje w šulach dwurěčneje Łužicy přewjesć.


Tschechisch- sorbisch: gut

Bautzen (AW/SN). Eine Zwischenbilanz des 2010 begonnen Ziel 3 – Projektes „Stadtbibliothek Varnsdorf grenzüber schreitende Begegnung“ stand im Januar im Mittelpunkt der Vorstandssitzung des Sorbischen Künstlerbundes. Dieser fungiert als Partner der tschechischen Stadt Varnsdorf und deren Bibliothek. Durch das vom Europäischen Fonds für Regionalentwicklung unterstützte Projekt soll vor allem die Jugend in der tschechischen Grenzregion und in der sorbischen Oberlausitz die Kultur beider Völker kennenlernen.
Im Beisein der Delegation aus Varnsdorf unter der Leitung seines Bürgermeisters Martin Louka wertete der Vorsitzende des Künstlerbundes Benedikt Dyrlich den bischerigen Projektverlauf als gelungen. Das zeigten die von 2010 bis heute auf beiden Seiten durchgeführten Veranstaltungen. Dabei engagierte sich vor allem der Projekt – Koordinator und tschechische Poet Milan Hrabal. Er übersetzte auch die Erzählung „Die Reise des kleinen Pfannkuchens“ von Ursula Lehmann ins Tschechische. Daraus entstand ein kleines Theaterstück, mit dem tschechische Kinder das Projekt in Varnsdorf eröffneten. Es folgten Ausstellungen sorbischer bildender Künstler wie Isa Brützke, Konzerte mit der sorbischen Gruppe „Wólbernosće“ und dem Musiker Tomasz Nawka sowie literarisch – musikalische Begegnungen mit sorbischer Autoren in der Stadtbibliothek. Gleichzeitig stellen sich tschechische bildende Künstler mit eigenen Personalausstellungen in Bautzen vor. In sorbischen und tschechischen Schulen hörten die Schüller Vorträge über die Zusammenarbeit von Tschechen und Sorben in Vergangenheit und Gegenwart. Zuletzt wurde Ende 2011 in Varnsdorf eine Ausstellung mit Werken der verstorbenen sorbischen Grafikerin Hanka Krawcec eröffnet. Dabei trat die junge Liedermacherin Lydia Jawork auf. Trotz einer Vielzahl gut gelungener Veranstaltungen und erschienener Bücher wiesen in Bautzen beide Seiten kritisch darauf hin, dass Absprachen künftig besser und verantwortungsvoller getroffen werden sollten, damit das Projekt 2013 erfolgreich abgeschlossen werden kann. Man will sich nun häufiger treffen.

Dotalny wotběh čěsko-serbskeho projekta Cil 3 wuhódnoćili

Bohate poskitki na woběmaj stronomaj

Projekt Cil 3 „Měšćanska biblioteka Varnsdorf – mjezy překročace zetkawanje”, kotryž Europski fonds za regionalne wuwiće podpěruje, je so w lěće 2010 započał. Hłownej wuhotowarjej předewzaća staj čěske město Varnsdorf a jeho biblioteka. Dokelž chcetej z projektom wosebje tež młodej generaciji w čěskim a serbskim pomjeznym regionje spřistupnić zhromadne tradicije Čechow a Serbow a jej zbližić rěč a znajomosće kultury ludow na woběmaj stronomaj, pytaštej město a biblioteka Varnsdorf we Łužicy partnera, zo by so předewzaće tež poradźiło. Zdobyštej sej za to Zwjazk serbskich wuměłcow, kotrehož předsyda Benedikt Dyrlich tež partnerske zrěčenje podpisa. Za to přistajeny koordinator bu přećel Serbow, čěski basnik Milan Hrabal, kotryž ma za organizowanje a přewjedźenje nadawkow swoje sydło we Varnsdorfskej měšćanskej knihowni.
Hižo wjacore zajimawe zarjadowanja su tak hižo w zhromadnosći přewjedli. Mjez druhim bě Milan Hrabal powědančko za dźěći Wórše Wićazoweje „Pućowanje małeho pampucha” do čěšćiny přenjesł a je přez měšćansku biblioteku wudał. Z powědančka stwori nawodnica Varnsdorfskeje pěstowarnje hru, kotruž ze swojej skupinu nazwučowa a sceny rentnarjam a dalšim, wězo tež pěstowarskim a šulskim dźěćom předstaji. Šulerjo Chróšćanskeje zakładneje šule wuhotowachu lěta 2010 we Varnsdorfje program ze spěwami a basnjemi Jurja Winarja. W samsnym lěće zarjadowa tam Budyska wuměłča a čłonka ZSW Isa Bryccyna wustajeńcu swojich knižnych ilustracijow, grafikow a akwarelow, kotruž Varnsdorfčenjo z wulkim zajimom přijimachu. W nowembru 2010 zahori tež skupina Wólbernosće ze serbskimi ludowymi pěsnjemi tamniši publikum. W decembru pak wobrubi Varnsdorfska wokalna skupina Kviltet hodowničku ZSW w Budyšinje.
Dalše zarjadowanja wuhotowa čěska strona mjez druhim z přednoškami wo Serbach a Łužicy w tamnišich šulach. Tak bě zahajenske lěto projekta dosć bohate a mnohostronske.
Takle je tež w lěće 2011 dale šło. Pilny koordinator projekta Milan Hrabal wuda mjez druhim čěskorěčne brošurki, z kotrychž zhonja Češa wo Serbach kaž na přikład pod hesłom „Łužica – Serbja znaći a njeznaći” abo „Varnsdorf – čěske wokno do Łužicy”. Přełožiwši serbske přisłowa wuda wón knižku „Kun ma nohy, koza rohy”. Dale zestaji knihu wo serbskej wuměłči Hance Krawcec, kotruž loni w decembru we Varnsdorfskej měšćanskej bibliotece zjawnosći předstaji. Knižnu premjeru wobrubi serbska pěsnjerka Lydija Jaworkec, zdobom wotewrěchu tam wustajeńcu z twórbami Hanki Krawcec. Čěski partner poskića swoje wustajeńcy tež we Łužicy. Tak móžachu so na přikład wopytowarjo w Budyskej SKI radować nad přehladku akwarelow Hanuša Härtela a w Zelenym wobchodźe sprjewineho města pod hesłom „Barby duše” nad twórbami młodeje čěskeje molerki Kateřiny Zákoutskeje. We Varnsdorfskej knihowni słyšachu ludźo přednošk wo serbskich ludowych hudźbnych nastrojach a Tomasz Nawka zawjeseli přitomnych z hudźbu na dudach a ze spěwanjom. Pozbudźace zarjadowanje we Varnsdorfje bě premjerne knižne zarjadowanje zběrki powědančkow Dorotheje Šołćineje a Kerstin Młynkec, kotraž bu čěsce pod titulom „Puzzle kruhu” wudata a z kotrejež awtorce čitaštej. W Budyskej Smolerjec kniharni čitaše loni nazymu Róža Domašcyna z lěta 2010 w jeje přełožku w LND wudateje knihi „Meja–Máj” sławneho čěskeho literata Karela Hyneka Máchi. Jej poboku bě Milan Hrabal, kotryž wurězki čěsce přednjese.
Loni wotmě so tójšto přednoškow wo Serbach na šulach w čěskim pomjeznym regionje, kotrež Milan Hrabal organizowaše, a někotre na serbskich šulach kaž na Budyskim Serbskim gymnaziju. Tam wobdźělichu hdźež so šulerjo tež na literarnym wubědźowanju wo tym, štož su wo čěsko-serbskich zhromadnosćach słyšeli. Dalše přednoški běchu w Ralbicach a Kulowje.
Mjezybilanca, kotruž 17. januara čěska partnerska delegacija pod nawodom Varnsdorfskeho měšćanosty Martina Louki a předsydstwo ZSW pod nawodom swojeho předsydy Benedikta Dyrlicha w Budyšinje sćahnyštej, pokaza, zo je so na polu projekta Cil 3 na woběmaj stronomaj hódnje dźěłało. Wězo so při tym tež na to skedźbni, što móhło hišće lěpje běžeć, tež hladajo na planowane přednoški w serbskich šulach, kotrež njebuchu cyle spjelnjene. Tohodla bě kónčny wuslědk zetkanja: Wo zhromadnych předewzaćach za lěto 2012 ma so na zeńdźenju wobeju dźěłoweju skupin we Varnsdorfje dokładnje a z konkretnym rozdźělenjom jednotliwych nadawkow rěčeć, zo „bychmy z njedostatkow wuknyli a hač do kónca projekta Cil 3 w lěće 2013 wšitke stajene zaměry w dobrej zhromadnosći spjelnili”, kaž to Varnsdorfski měšćanosta Martin Louka a předsyda ZSW Benedikt Dyrlich přezjednje zwurazništaj.
Alfons Wićaz

Wustajeńca Hanki Krawcec we Varnsdorfje

Wutoru, 20. 12. 2011, bu w Měšćanskej knihowni we Varnsdorfje wotewrjena wustajeńca wobrazow z jednorym titlom „Hanka Krawcec – tworjace wuměłstwo“. Wona pokazuje połsta jeje reprezentatiwnych twórbow: nic jenož grafikow a mólbow, ale tež jara zajimawy wuběr wužiwanskich twórbow, kaž plakaty, rysowanki za wabjenskeje brošurki abo tež za wučbnicu serbšćiny, kotraž bohužel njeje nihdy wušła. Tohodla je to žadnostka we Varnsdorfskim muzeju. Byrnjež wšo jenož kwalitne fotokopije byłe, wone zawostajichu w někak 70 přihladowarjach dobry zaćišć. Wjeršk zarjadowanja běše prezentacija jenak pomjenowaneje knihi Milana Hrabala, kotryž w njej ze słowom a předewšěm z wobrazom předstaja wjace hač sto twórbow serbskeje wuměłče. Knize kmótřachu měšćanosta Martin Louka a dwaj muzejownikaj: Christina Boguszowa z Budyšina a Josef Rybánský z Varnsdorfa.
Wustajeńca a kniha nastaštej we wobłuku projekta „Měšćanska biblioteka Warnoćicy – zetkawanje přez hranicy“, kotryž spěchuje Europska unija z Europskeho fondsa za regionalne wuwiće „Inwesticija do Wašeho přichoda“ we wobłuku programa Cil 3 / Ziel 3. Z partnerom projekta je Zwjazk serbskich wuměłcow. Přitomny čłon ZSW Tomasz Nawka wuzběhny wažnosć wustajeńcy a předewšěm reprezentatiwneje publikacije, kotraž znowa dopokazuje wutrajne dźěło multiplikatora, kotryž Čecham njeposrědkuje jenož literaturu, ale tež druhe formy serbskeho wuměłstwa. Měšćanska knihownja we Varnsdorfje wostawa tak z městnom, hdźež kóždy króć něšto zajimawe wo serbskej kulturje zhoniš. Na přihotowanju knihi dźěłachu mnohe fachowe institucije sobu, předewšěm Varnsdorfski muzej, Serbski muzej a Serbski institut.
Zhromadnje z wustajeńcu H. Krawcec předstajichu tež ponowjenu stajnu wustajeńcu wo serbskich stawiznach a přitomnosći w samsnej etaži Varnsdorfskeje knihownje. Nimo druhich wobsahuje wona witriny wo Alojsu Andrickim, Janu Kilianje a Janu Buku. Zarjadowanje zakónči so z rjanym a wot publikuma derje přijatym koncertom młodeje spěwotwórče Lydije Jaworkec.
František Liecht

Weitere Veranstaltungen

Fortführung des Projektes

Stadt Varnsdorf pflegt enge Kontakte mit der Lausitz
Tradition wird intensiviert


Es war ein beglückender Tag, als am 4. September im Rahmen des drei Jahre dauernden Projektes Ziel 3 „Stadtbibliothek Varnsdorf – grenzüberschreitende Begegnungen“ ein Kontaktbüro in dieser tschechischen Grenzstadt eröffnet wurde. Finanziell unterstützt wird das sorbisch-tschechische Projekt durch die Europäische Union, die Stadt Varnsdorf und ihre Bibliothek in Partnerschaft mit dem Sorbischen Künstlerbund. Das Band zu diesem neuen Treffpunkt in der dortigen Stadtbibliothek durchschnitten gemeinsam Varnsdorfs Bürgermeister Josef Poláček, das Mitglied des Europäischen Parlaments Jaromir Kohlíček und der Vorsitzende des Sorbischen Künstlerbundes Benedikt Dyrlich. Anwesend war auch eine sorbische Delegation, zu der unter anderem auch der Domowina-Referent Jurij Wuschanski und die Vorsitzende des Sorbischen Schulvereins Ludmila Budar gehörten, sowie viele Varnsdorfer und Interessenten aus der Umgebung.
Die Stadt Varnsdorf, die vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg durch Ausbildung vieler sorbischer Kinder und Jugendlicher eine enge Beziehung zu den Sorben und ihrer Kultur pflegte, will mit diesem Projekt diese Tradition weiter intensivieren und vor allem die tschechische Jugend in der Grenzregion über das kleine slawische Volk und seine Kultur informieren.

„Wir bauen damit die Brücke in die Lausitz, wo Sorben und Deutsche gemeinsam leben, weiter aus“, sagte während der feierlichen Eröffnung Bürgermeister Josef Poláček. Insgesamt 161 000 Euro stehen für dieses Projekt zur Verfügung. Durch literarische Lesungen, Vorträge, Begegnungen und weitere Veranstaltungen sollen mit „Ziel 3“ tschechische Jugendliche viel über die Sorben erfahren und gleichzeitig in der Lausitz auch deutsche und sorbische Jugendliche über die Tschechen. „Es ist ein Beitrag dazu, dass sich die Menschen in Europa noch besser kennenlernen und vor allem in der Grenzregion noch enger zusammenarbeiten“, sagte der Europaparlamentsabgeordnete Jaromir Kohlíček.
Die Idee für solch eine noch engere Zusammenarbeit hatte vor allem der Dichter Milan Hrábal aus Varnsdorf. Er wird auch das neue „Kontaktbüro für die Lausitz“ in seiner Stadtbibliothek leiten. So soll Hrábal Kindergärten, Jugendgruppen, Schulen, Gymnasien und Hochschulen beim Kennenlernen der Lausitz und besonders der Sorben in der Lausitz behilflich sein. Bereits im Foyer des Kontaktbüros informiert eine kleine Ausstellung über die Zusammenarbeit Varnsdorfs mit den Sorben und deren Geschichte und Gegenwart. Das Kontaktbüro besitzt überdies eine stattliche Bibliothek sorbischer Literatur. In ihren Vitrinen sind interessante Dokumente aus der sorbischen Geschichte ausgestellt. Aktuelle sorbische Zeitungen und Zeitschriften sowie Broschüren informieren über das Lausitzer Leben.
Die Eröffnung des Kontaktbüros wurde mit dem bereits zum 14. Mal in Varnsdorf stattfindenden Fest der sorbischen Poesie, das sorbische und tschechische Poeten gemeinsam gestaltet haben, würdevoll umrahmt. A. Wićaz
Gefördert wird das Vorhaben aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung „Investition in Ihre Zukunft“ im Rahmen des Programmes Cil 3 / Ziel 3.

Cil 3

Stadt und Stadtbibliothek Varnsdorf sowie der Sorbische Künstlerbund starten „Grenzüberschreitende Begegnungen“:

Kinder spielen für Kinder

Varnsdorf. Fast 300 Vorschulkinder aus 7 Kindergärten der Grenzstadt Varnsdorf erlebten gestern (1. Juni 2010) in ihrer Stadtbibliothek die tschechische Premiere des Kinderstückes „Die Reise des kleinen Pampuch“ der sorbischen Autorin Wórša Wićazowa. Unter der Regie ihrer Leiterin Lenka Doležalova haben 9 Kinder des Kindergartens „Stonóžka“ aus Varnsdorf die Vorlage nach fünfmonatiger Probezeit in Szene gesetzt. Die Übersetzung aus dem Sorbischen ins Tschechische besorgte der Dichter und Nachdichter Milan Hrabal.
Mit der Premiere dieses Projektes von Kindern für Kinder starteten die Stadt und die Stadtbibliothek Varnsdorf und der Sorbische Künstlerbund e. V. in Bautzen (Sachsen) ein dreijähriges Projekt unter dem Motto „Grenzüberschreitende Begegnungen“. Gefördert wird das Vorhaben aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung und dem Haushalt der Stadt Varnsdorf.
In etlichen Lesungen, Konzerten, szenischen Aufführungen, Ausstellungen sowie Vorträgen soll in tschechischer, sorbischer und deutscher Sprache das gegenseitige Verständnis unter vor allem auch jungen Menschen in Nordböhmen und der Oberlausitz geweckt werden. Teil des Vorhabens ist zudem der Kauf von sorbischer Literatur in sorbischer, deutscher und tschechischer Sprache für die Stadtbibliothek in Varnsdorf sowie die Herausgabe von sorbischer Poesie in der Tschechischen Republik und tschechischer Poesie in Sachsen. 
DY

Gefördert wird das Vorhaben aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung "Investition in Ihre Zukunft" im Rahmen des Programmes Cil 3/Ziel 3.
 

Text und Fotos: M. Dyrlichowa, 02625 Bautzen, Friedrich-List-Str. 9 Tel.: 03591 - 460328