Serbja w Brüsselu

Zastupjerjo europskich mjeńšin pod třěchu FUEN (Federalistiskeje unije europskich narodnych skupin) zetkachu so dnja 26. septembra w Brüsselu ze zastupjerjemi Europskeho parlamenta k zjawnej diskusiji wo europskej wobydlerskej iniciatiwje „Minority Safepack“. Ze stron Serbow wobdźělichu so předsyda Domowiny Dawid Statnik, městopředsydka Judith Wałdźic, jednaćel Domowiny a wiceprezident FUEN Bjarnat Cyž, wjednica běrowa FUEN Susann Šenkec a Madlenka Kowarjec. W Europje přisłuša wjace hač 40 milion ludźi awtochtonej narodnej mjeńšinje abo rěči regionalnu abo mjeńšinowu rěč. Zaměr iniciatiwy „Minority Safepack“ je, z konkretnymi namjetami abo zakonjemi přisłušnikam mjeńšin na europskej runinje wjace prawow dać. Zastupjerjo narodnych mjeńšich widźachu w instrumenće wobdźělenja europskeje ludnosće šansu, direktny wliw wukonjeć. Z iniciatiwu chcychu 1 milion podpismow nazběrać. Tola Europska komisija je wobydlerske požadanje dwaj měsacaj po zapodaću z juristiskich přičin wotpokazała. Zapósłancy Europskeho parlamenta doporučichu w diskusiji dnja 26. septembra w Brüsselu, iniciatiwu dale slědować a móžne prawniske zaručenje pruwować. Nimo toho připrajichu pomoc w politiskim lobby-dźěle za iniciatiwu a chcedźa FUEN a zapodaćelow próstwy w naležnosći podpěrać. Hižo přichodny měsac je komisija na zjawne słyšenje w Europskim parlamenće přeprošena. Mjeńšiny sadźa tuž na politiski dialog, prjedy hač so doskónčnje wo zapodaću skóržby rozsudźa.
Domowina

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert