Domowinska župa Jakub Lorenc-Zalěski załožena

Delegaća z dotal njezapisaneje Župy Běła Woda/Niska zetkachu so zašły pjatk na žurli Serbskeho kulturneho centruma w Slepom k wurjadnej hłownej zhromadźiznje, zo bychu wo załoženju naslědnicy wuradźowali, kiž ma so do registra towarstwow zapisać.
Přitomnych bě 38 delegatow z 8 Domowinskich skupin a 12 serbskich towarstwow. Delegaća zastupowachu cyłkownje 510 čłonow dotalneje župy. Na namjet župneho předsydstwa a złožujo so na wopodstatnjenje tutoho prawniskeho kroka, kotrež je Manfred Hermaš podał, hłosowachu jednohłósnje za wustawki noweje Domowinskeje župy z mjenom serbskeho prócowarja Jakub Lorenc-Zalěski. Z tym bu w přitomnosći předsydy Domowiny, Dawida Statnika załoženski proces zahajeny. Wón přinjese wězo wjace samostatnosće w dźěławosći župy ale zdobom tež wo wjele wjetše zamołwitosće nawodnych organow župy.
W schwalenych wustawkach zjewi so nimo słowa "Domowina" w pomjenowanju noweje župy tež jasne wuprajenje, zo je župa čłon třěšneho zwjazka serbskich towarstwow Hornjeje a Delnjeje Łužicy, Domowiny - Zwjazka Łužiskich Serbow z.t.. Z tym so při wšěch wosebitosćach župy hladajo na ćežke wuměnjenja dołhodobneho wudobywanja brunicy a hrožace dalše přesydlenja tradiciske a trěbne zhromadne dźěło z třěšnym zwjazkom na runoprawnej runinje dale wjedźe. K tomu chce nowa župa kooperaciske zrěčenje z třěšnym zwjazkom wotzamknyć.
We wobšěrnym katalogu naprawow k dalšemu spěchowanju serbskej rěče a kultury napadnje, zo domoródna slepjanšćina wosebity wuznam ma. Wona hraje mjeztym jako identifikaciski faktor wažnu rolu při wozrodźenju serbšćiny scyła.
Jako druhi krok k wutworjenju noweje zapisaneje župy běchu wólby župana a městožupanki na dnjowym porjedźe. Na namjet dotalneho župneho předsydstwa, kotrež na zakładźe mandata hłowneje zhromadźizny hač do dozałoženja noweje župy swoje dźěło dale wjedźe, wuzwolichu delegaća Manfreda Hermaša jako župana a Dianu Maticowu jako městožupanku.
Zdobom zwołachu delegaća 1. hłownu zhromadźiznu Domowinskeje župy Jakub Lorenc-Zalěski. Wona ma dnja 1. nowembra tutoho lěta jednaćelske předsydstwo za běžne nawjedowanje župy a rozšěrjene předsydstwo za kwartalne tworjenje zasadnych rozsudow k dźěławosći župy mjez hłownymaj zhromadźiznomaj wolić. Nic naposlědk maja so wobsahowe prašenja noweho župneho progarama a dźěłoweho plana za lěće 2014 a 2015 tematizować.

Přejemy nowej župje wjele wuspěcha w narodnym skutkowanju a wjeselimy so na spomóžne zhromadne dźěło z njej!

Werner Sroka

Kommentare und Antworten

×

Name ist erforderlich!

Geben Sie einen gültigen Namen ein

Gültige E-Mail ist erforderlich!

Gib eine gültige E-Mail Adresse ein

Kommentar ist erforderlich!

Captcha Code Kann das Bild nicht gelesen werden? Klicken Sie hier, um zu aktualisieren

Captcha ist erforderlich!

Code stimmt nicht überein!

* Diese Felder sind erforderlich.

Sei der erste der kommentiert