select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Statnik: Jutry su znamjo žiwjenja!

 

Dawid Statnik, předsyda Domowiny, wupraja so k jutrownemu jěchanju za čas naprawow, kiž maja dalšemu rozpřestrěwanju coronawirusa zadźěwać:

„Sym přewšo zrudny, hdyž na to myslu, zo móhł nam zwučeny napohlad křižerjow jutry pobrachować. Dotal běše tole za mnje - runja mnohim druhim ludźom - njepředstajomne. Ani wójna ani politiske diktatury njejsu zamóhli tutomu našemu wuznaću wěry zadźěwać. Mamy so coronawirusej podać?

Wosobinsce sym mjeztym pozitiwnje na coronu testowany a tohodla doma w izolaciji. Bjez wustrowjenja bych w tutym stawje jako křižer swójbnych, wosadu, křižerjow, přećelow a přihladowarjow wohrozył, wšako njezapočinaja so jutry na konju, ale w cyrkwi. Kelko z nas pak ma mediciniski dopokaz, zo nima wirus we sebi? Wěmy, zo so coronawirus tež w našej domiznje dźeń a bóle rozpřestrěwa. Dyrbimy wuwiću kaž w Italskej zadźěwać, hdźež je strowotnistwo dawno přežadane a kóždy dźeń sta ludźi coronawirusa dla wuměraja.

Za mnje je corona bohudźak jenož kaž nazymnjenje; za mnohich druhich, wosebje starych a chorych ludźi, by wona smjertna być móhła. Nichtó tuchwilu njewě, kelko ludźi je so hižo natyknyło, bjeztoho zo to sami wědźa. W Serbach a druhdźe na swěće je wjele drohotnych wobrjadow a nałožkow; jeli by kóždy za čas pandemije na tym wobstał, zo trjeba wuwzaćne rjadowanje, dokelž chce je pěstować, by to w situaciji kaž nětko zahubne sćěhi měło.

Runje my Serbja smy zašłe tydźenje pokazali, zo móžemy w tutej krizy z kreatiwnymi idejemi wobstać, na přikład z kemšemi w radiju a přez livestream, ze zhromadnym digitalnym modlenjom, chórowymi probami přez internet atd. Kaž mnozy sej tež přeju, zo by poselstwo křižerjow wo zrowastanjenju Jězu Chrysta tež lětsa zjawnje žiwe było. A tohodla so nadźijamy, zo so nam poradźi, w tutych wuměnjenjach poselstwo wěry wozjewjeć – na kajkežkuli wašnje w jednotliwych serbskich regionach.

Přeju kantoram a zamołwitym spomóžny rozsud a nam wšěm rozum, zo rozsud kantorow přiwozmjemy a so po nim mamy. Jutry njech su tež lětsa za wšěch swjedźeń žiwjenja – Bohu k česći a Serbam k wužitku.”

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button