select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Domowina wótgłosujo serbske zgromadne źěło regionow – Kowaŕ: Woplěwamy kulturu płoneje hirarchije

 

Regionalne powědaŕki a referenty serbskego kšywowego zwězka Domowina su ze swójim prědnym wobradowanim lěta w Chóśebuzu swójo zgromadne źěło za 2020 startowali. W tom lěśe wujźo kórta z pśeglědom Domowinskich župow a kupkow ako teke serbskich towaristwow, online a we wuśišćanej formje. K tomu pśidu w tej chyli pśiźěła z regionow. Rownocasnje dej se wuměna informacijow wósebnje terminow pó digitalnej droze pólěpšyś.

Domowina buźo se w ramiku “Źěłarnje pśichod Łužyca” na wuźěłanju pśikłada strategiskich pśistupow za wěcejrěcny modelowy region w srjejźi Europy wobźělowaś.

K tomu jo gronił Marko Kowaŕ, jadnaŕ Domowiny: “Naše mjasecne wobradowanja su wuraz togo, až my ako kšywowy zwězk kšuśe w praktiskem źěle regionow zakokulone smy. Woplěwamy kulturu płoneje hirarchije a partnaŕskego zgromadnego źěła. Rowno w casu strukturneje změny jo wažne, až my Serby ako aktiwny źěl cełeje towarišnosći zjawnje stawnje prezentne smy. Dla togo comy nawězaś na prědne sakske gótuj-sobu-wuběźowanje a bramborske wuběźowanje „serbski pśichod: Łužica” a angažěrowanym iniciatiwam na pomocy byś.

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button