Sprachwahl   Rěč/Sprache/Language
Sprachwahl
Rěč/Sprache
file.title

 

 


 

Franciska Albertowa

Ja som Franciska Albertowa a bydlim z familiju (źowka, manźelski a mója mama) we Wjerbnje. Z Domowinu som dłujko zwězana, ako 18-lětna som zachopiła rejowaś w TEF, źož źinsa hyšći rejujom a kenž jo cłonk župy Dolna Łužyca. Wót lěta 2013 statkujom za TEF w župnem pśedsedaŕstwje a cynim to teke w nowej legislaturje. Mimo togo som pśedsedaŕka serbskego familijowego towaristwa Gromaźe", kenž jo w lěśe 2020 župje Dolna Łužyca pśistupiło. 

Kandiděruju za zwězkowe pśedsedaŕstwo, dokulaž mógu z nazgónjenjami wšakich pólow k narodnemu źěłoju pśinowsowaś. Ako zagronita za serbske młoźinske źěło w Chóśebuzu cu młodostnym našogo regiona głos daś, ako serbska maś našym familijam, ako rejowaŕka našym wuměłski statkujucym.   


 

Stefan Anders

Ja sym mandźelski, nan dweju dźěsći, studowany jurist, čłon gmejnskeje rady Pančicy-Kukow, zastupowacy wjesnjanosta a nawoda wjacorych wotrjadow w jednym zarjedźe.

Kandiduju za změrcowski wuběrk, dokelž skići mi móžnosć, moje dotal w studiju a w powołanju jako justiciar a prawiznik zdobyte kmanosće we wobłuku mediacije na dobro serbskeho luda zasadźeć.

 

 


 

Wito Bejmak

Sym Wito Bejmak, Radworčan, Serb, woženjeny, nan 3 třoch synow, diplomowy informatikar a master w informaciskich wědomosćach, z 25-lětnym skutkowanjom jako IT-poradźowar w tu- a wukraju, a nětko nawoda Serbskeje centralneje biblioteki a Serbskeho kulturneho archiwa při Serbskim instituće; něhdyši sobustaw Lózych hólcow,  wot spočatka pódla na polu digitalizacije za serbsku rěč a ko-předsyda Radworskeje staršiskeje iniciatiwy.

Kandiduju, dokelž chcu z mojej powołanskej ekspertizu, nazhonjenjemi, wašnjom a z mojimi idejemi zwjazkowe předsydstwo zesylnjeć. Nětko w času strukturneje změny staja so wuhibki za perspektiwu dorosćaceje generacije we Łužicy – moderneje, kubłaneje, digitalneje, serbskeje Łužicy. Postarajmy so ze zwjazkarjemi, zhromadnje atraktiwitu posrědkowanja a wužiwanja serbšćiny zwyšić, z nowymi idejemi barjeru přistupa k serbšćiny znižić a wosebje so masiwnje digitalnemu kubłanju dźěći, dorosćenych/wučerjow wěnować.

 

 


 Jan Bělk

 

 Ja sym Jan Bělk. Sym předsyda Zwjazka serbskich wuměłcow z.t. a kandiduju za naše towarstwo za zwjazkowe předsydstwo Domowiny z.t. Hižo w zańdźenymaj legislaturomaj běch z čłonom w tutym najwyšim wolenym zastupnistwje Serbow. Zdobom běch předsyda kulturneho wuběrka třěšneho zwjazka.

Kandiduju, dokelž wobhladuju dźěło Domowiny, hač na zarjadniskej abo na čestnohamtskej runinje, za přewšo wažne za zdźerženje serbskeje narodneje identity. Sym hordy na to a zdobom sej swojeje zamołwitosće wědomy, směć bjezposrědnje ze swojim skutkowanjom rozsudy k skrućenju našeho luda wuwiwać a k politiskim rozsudam wjesć.


 Florian Brězan

Ja rěkam Florian Brězan, sym 32 lět stary a dźěłam jako hospodarski inženjer w Lipsku. Bydlu tu ze swojej małej swójbu. Mjez druhim sym tež čłon serbskeho towarstwa škit z.t. a wobdźělam so aktiwnje na wšelkich škitnych akcijach.

Kandiduju znowa za rewizijny wuběrk, dokelž mje mjezsobne dźěło na dobro Serbskeho ludu wobohaća a zwjesela. Moje hospodarske znajomosće su mi tež při dźěle w rewizijnym wuběrku husto hdy kmany grat.


Měrćin Brycka

Ja sym 36 lět stary, studowany stawiznar a dźěłam w Serbskim kulturnym archiwje. Bydlu w Budyšinje a sym w Budyskej wokolinje wotrostł. Sym čłon Maćicy Serbskeje a Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu. Zajimuju so za serbske a powšitkowne stawizny Łužicy.

Kandiduju za zwjazkowe předsydstwo, dokelž sym zwólniwy, funkciju delegata wupjelnić a zajimy Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu zastupować. Widźu w tym čestny nadawk a chcu ze swojim podźělom k dalšej dźěławosći wotběhow přinošować.

 


Jan Clausen

Ja sym Jan Clausen, 19 lět stary, a studuju tučasnje w Lipsku prawnistwo. Pochadźam z Pančic-Kukowa, hdźež so přeco rady w cyrkwi a młodźinje angažowach. Tu w Lipsku sym započał so intensiwnišo z politiku rozestajić, tak sym so ze sobustawom CDU a RCDS stał. Kaž kóždy młody Serb nadźijam so wězo tež, zo so jednoho dnja po mojim studiju zaso do Łužicy nawróćić móžu. 

Kandiduju za zwjazkowe předsydstwo Domowiny, dokelž stej serbska rěč a serbska kultura drohotny pokład, kotrejuž hódnotu dale a wjac ludźi z woči zhubja. Chcu docpěć, zo so nic jenož w Serbach, ale w cyłej Sakskej resp. cyłej Němskej na naš pokład skedźbni. Přez to dyrbja so narodne mjeńšiny mócnišo do fokusa kulturelneho kubłanja na šulach a w towaršnosći stajić, tak zo njejsmy jako mjeńšina jenož bóle připóznaći, ale tež znaći.


 

Marka Cyžowa

Ja sym Marka Cyžowa, wuměnkarka, bydlu w Lejnje w gmejnje Pančicy-Kukow. Sym čłonka třoch pod třěchu Domowiny skutkowacych towarstwow: Towarstwa Cyrila a Metoda z.t., Maćicy Serbskeje a Domowinskeje skupiny w Pančicach-Kukowje. W nětřišej legislaturnej periodźe sym jako čłonka Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny była předsydka jeho wuběrka za zjawnostne a lobbyjowe dźěło.

Kandiduju do změrcowskeho wuběrka Domowiny, dokelž je mi serbske dźěło wěc wutroby. Wšudźe, hdźež so dźěła, padaja třěski. Při tym móže tež ke konfliktam přińć. Změrcowski wuběrk je organ, kotryž nikoho njewinuje, ale za kompromisami pyta. Chcu w trěbnym padźe ze zrozumjenjom wobeju stronow pomhać wujednawać.


 

 Tadej Cyž

Ja sym Tadej Cyž, 51 lět stary. Sym nan třoch dźěći a bydlu ze swojej mandźelskej w Chrósćicach. Dźěławy w zarjadnistwje Sakskeho krajneho kuratorija, sym zamołwity za mjezynarodne projektowe dźěło. Hižo wjacore lěta skutkuju nimo toho w předsydstwje SJ Chrósćicy z.t. jako jednaćel. Moje znajomosće z powołanja a tež nazhonitosć w komunalnej politice chcu wosebje rady tež na dobro Serbstwa aktiwnje zasadźeć. Tak kandiduju znowa za rewizijny wuběrk.

 

 


Jěwa-Marja Čornakec

Sym we Wotrowje wotrostła a po maturje bibliotekarstwo, kulturne wědomosće a sorabistiku w Lipsku studowała. Po nimale 20lětnym šefredaktorstwje Rozhlada dźěłam z lěta 2011 jako dramaturgowka w SLA. Čestnohamtsce skutkuju tuchwilu w předsydstwomaj ZSW kaž tež Towaršnosće za spěchowanje SLA.

Kandiduju za změrcowski wuběrk, dokelž chcu sobu pomhać, zo my Serbja w padźe rozkory  puć k wujednanju namakamy.    

 


Lubina Dučmanowa

Ja sym Lubina Dučmanowa a bydlu w Spalach. Dźěłam jako wučerka serbšćiny na Krabatowej zakładnej šuli w Kulowje. Dźěłam dotal w župnym předsydstwje župy Wojerecy sobu. 

Kandiduju za Zwjazkowe předsydstwo, dokelž chcu so za wobstaće a rozšěrjenje serbskeje rěče w našej regionje zasadźić. Njeje wjace wjele ludźi wokoło Wojerec, kiž serbsku rěč tak wobknježa, zo moža so na posedźenjach w mačernej rěči rozmołwjeć a su zdobom zwólniwi, so w swobodnym času towaršnostnje angažować.

 


Damian Dyrlich

Ja sym Damian Dyrlich z Noweje Wjeski. Wot 2013-2018 studowach wučerstwo w Lipsku. Tam běch aktiwny čłon studentskeho towarstwa Sorabije Lipska, kaž tež župan zwjazka serbskich studowacych. Studenća delegowachu mje do zwjazkoweho předsydstwa. Mjeztym sym wučer na Serbskim gymnaziju w Budyšinje.

Kandiduju, dokelž sym widźał, zo je sobudźěło w zwjazkowym předsydstwje jara spomóžne za nas studentow było. Dale mam za wažne, zo tež my jako młoda generacija naše zajimy w Serbach zanjesemy. Jako aktiwny křesćan sym so za to pola TCM naprašował, zo by móhł katolske towarstwo zastupować.

Fotograf: Jakub Wowčer


 Kito Ela

Som Kito Ela. Póchadam z Górneje Łužyce a bydlim mjaztym wušej 50 lět w Chóśebuzu. Som 58 lět cłonk Domowiny. Do Dolneje Łužyce jo mě wjadła mója žywjeńska a powołańska droga. How som lětźasetki cłonk Chóśebuskeje Domowinskeje kupki a how som se ze swójeju manźelskeju za dalejdawanje našeje serbskeje rěcy zasajźował.

Kandiděrujom za Zwězkowe pśedsedaŕstwo Domowiny, aby teke w pśichoźe na pótrjeby w Dolnej Łužycy glědało a aby se rěcspěchujuce projekty ako WITAJ abo Zorja pódpěrowali a serbskorěcnu situaciju polěpšyli. Ako dalšny cil wiźim mjazy drugim skšuśiś serbsku zgromadnosć mjazy Dolneju, Srjejźneju a Górneju Łužycu.


Milan Funka

Sym šěsć lět starosta třěšneho zwjazka sportowych zjednoćenstwow a jednotkow Serbskeho Sokoła z.t. a nawjedowach wot 2003 štyrnaće lět jako předsyda serbske wolejbulowe towarstwo Sokoł Budyšin z.t. Wjele lět běch tam tež jako hrajer aktiwny. Wot 2009 bu woleny jako sobustaw Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny. Sym 62 lět stary, dipl. jurist a financny poradźowar w Budyšin.

Kandiduju za Zwjazkowe předsydstwo, dokelž je mi předsydstwo Serbskeho Sokoła z.t. za dalšu legislaturnu periodu dowěru wuprajiło. Nazhonjenja wot bywšeho dźěła w Zwjazkowym předsydstwje su nadosć, tak, zo so njeboju, zo za dalše štyri lěta zamołwitosć přewzam a so z přeswědčenjom za serbske naležnosće a zajimy našich serbskich sportowčow a sportowcow zasadźuju.


 

Franciska Grajcarekec

Sym rodźena Chasowčanka, 27 lět stara a studowana sorabistka. Z ćěłom a dušu wěnuju so serbskej rěči, kulturje a narodnemu herbstwu. Wšědnje zasadźuju so w zhromadnym dźěle z komunami za žiwu zjawnu dwurěčnosć w Sakskej.

Hibićiwu konstruktiwnu wuměnu młodeje a staršeje generacije mam za dobry zakład tworjenja rozsudow wo našim přichodźe. Tohodla kandiduju za Zwjazkowe předsydstwo Domowiny, dokelž chcu přinošować ze swojimi myslemi a wizijemi k atraktiwnosći našeje serbskeje Łužicy wosebje za młodych Serbow.

 

 


Krystof Grofa

 

Sym 25 lět stary a pochadźam z Chasowa. Tučasnje bydlu w Berlinje a studuju prawnistwo. Angažuju so pola młodźiny europskich narodnych mjeńšinow (MENS) jako sobustaw dźěłoweje skupiny mjeńšinowe prawo a politika. Serbšćinu sym wosebje wot mojeho dźěda nawuknył, kiž je mi tež wid ewangelskich Serbow zbližił. Sym nominowany wot Serbskeho młodźinskeho towarstwa Pawk" z.t.

Kandiduju za zwjazkowe předsydstwo, dokelž chcu wid Serbow zwonka Sakskeje a Braniborskeje sposrědkować. Wosebje mje zaběra wutworjenje serbskeje identity, njehladajo na politiske a nabožne přeswědčenja. K tomu słušeja tež prašenja pochada a domizny, kiž jednotu Serbow spěchuja.

 


 

Marko Hančik

Ja sym Marko Hančik, 68 lĕt stary. Bydlu w Mĕrkowje pola Radworja. Jako diplomowy biologa dźĕłach na 40 lĕt w instituće za patologiju w Choćebuzu.

Sym čłon TCM z.t. a chóra „Meja z.t.“. Do „serbskeje politiki“ dóstach so w januaru 1990 w župje Choćebuz. W lĕtach 1998 – 2002 bĕch čłon rady Załožby za serbski lud a z lĕta 2001 sym čłon Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny.

 „Maćernu rĕč lubuju“, starosć wo jeje dalše traće, ale tež dźakownosć, zo smĕdźach bohatosć našeje ludoweje/nabožneje kultury dožiwić, bĕchu a su přičiny mojeho skutkowanja w Domowinje. Ličba „68“ wšak signalizuje, zo je tak pomału na času. Z mojej wospjetnej kandidaturu za mĕstopředsydu Domowiny chcu mjez druhim sobu zaručić, zo móžemy wo ĕrje a bjez wjetšich łamkow pokročować generacijsku zmĕnu we wolenych gremijach Domowiny.

 


 Maksimilian Hasacki

Som Maksimilian Hasacki, póchadam z Dešna a źěłam ako chemikaŕ w Chóśebuzu. Ako cłonk pśedsedarstwa Dešańskeje młoźiny som kradu aktiwny w serbskem, wejsańskem žywjenju w župje Dolna Łužyca. W projektowej iniciatiwje "Zorja" se z cełeju dušu za wóžywjenje dolnoserbskeje rěcy zasajźaju.

Kandiděruju, dokulaž pśiduca wólbna perioda buźo rozsuźeca w dalejwuwiśu našeje serbskeje towaršności a institucijow, aby wupominanja strukturneje změny a rěcneje rewitalizacije gromaźe zmejstrowali. 

 


 

Jan Kliman

Sym Jan Kliman, 45 lět, woženjeny a nan štryrjoch dźěći, bydlu we Wudworju a dźěłam jako nawjedowacy přistajeny we wulkim němskim socialnym zwjazku, sym čłon gmejnskeje rady Worklecy a sobustaw wosadneho předstejićerstwa

Jako nan serbskeje swojby je mi žiwa serbska rěč a kultura we wšěch žiwjenskich wobłukach jara wosobinska naležnosć, w tutym zwisku chcu tež podpěrać, serbske zarjady a institucije skrućić a do přichoda wjesć a při tym moje powołanske nazhonjenja w rewizijnym wuběrku Domowiny zasadźeć.


Alfons Korjeńk

Sym Alfons Korjeńk z Budyšina

Kandiduju (za rewizijny wuběrk): za narod a wěru. TCM

 

 

 


 Matej Mark

Sym Matej Mark, 22 lět, a pochadźam z Noweho Łusča. Tučasnje sym student wučerstwa w Lipsku. Mjez druhim sym sobustaw tamnišeho studentskeho towarstwa Sorabija Lipsk, čłon Serbskeje Murje a jedyn z dweju županow Zwjazka serbskich studowacych – župy Jan Skala”.

Kandiduju, dokelž je młodźina přichod Serbstwa. Naše ideje, mysle a sony su zakład za dalewobstaće serbskeje rěče a kultury. Hdyž młodźina wo narodnym dźěle Domowiny přeswědčena njebudźe, njebudźe so tež za tute angažować. Chcu předstawam serbskich studowacych hłós dać.


 Marja Michałkowa

Ja sym Marja Michałkowa, wuměnkarka, bydlu w Lichanju w gmejnje Wulka Dubrawa. Sym čłonka towarstwa Cyrila a Metoda z.t. Běch 20 lět předsydka Sakskeje Rady za serbske naležnosće a běch w nětřišej legislaturnej periodźe prěni raz čłonka Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny.

Kandiduju znowa za Zwjazkowe předsydstwo Domowiny, dokelž je mi zjawne wustupowanje za sebsku rěč a kulturu wažna naležnosć. Chcu moje dołholětne politiske nazhonjenja a moje zwiski do wšelakich gremijow na dobro Serbskeho ludu zasadźeć.


dr. habil. Hartmut S. Leipner

Som fyzikaŕ a docent na uniwersiśe Halle–Wittenberg a angažěrujom se cesnoamtski we Łužycy za serbsku ewangelsku wósadu. Som Bogu źěkowny, až som mógał statkowaś na wšakich pozicijach w dalinje a som se naslědku mógał wrośiś do rěcy a kultury swójich prědownikow.

Kandiděruju (za městopśedsedarja), dokulaž kšywowy zwězk wšyknych Serbow trjeba wěcywuznatu pódpěru, aby sobu wugótował strukturnu změnu domownje. Zwězujom z kandidaturu wótmyslenje, zmócniś rolu Maćicy/Maśice Serbskeje w Domowinje a skšuśiś paritetnosć Górneje a Dolneje Łužyce.


 Mila Libšowa

Ja sym Mila Libšowa, 67 lět „młoda", bydlu w Ćisku pola Wojerec. Sym 43 lět ženjena, mam dwě dżěsći a pjeć wnučkow. Sym nawuknyła powołanje cuzorěčneje korespondentki na rěčnej šuli w Minakale, sym była dołholětna šefsekretarka 1. sekretara Domowiny, 1989 sym dyrbjała ze swójskich /swójbnych přičin zastać a sym dóstała dźěło pola sudnistwa we Wojerecach, hdźež sym 27 lět dźěłała. Nětko sym wot 2016 pensionarka.

Kandiduju za zwjazkowe předsydstwo, dokelž sym wot lěta 2019 čłonka župneho předsydstwa we Wojerecach. Chcu so za to zasadżeć, zo by so serbska rěć a kultura dale pěstowała, serbska rěč našim młodym dale podawała a zo bychu w přichodże serbske tradicije dale žiwe byli.

 


Diana Maticowa

Ja sym Diana Maticowa a bydlu w Slepom. Wot lěta 2014 dźěłam jako regionalna rěčnica w župje Jakub Lorenc-Zalěski z.t. w Slepom. Sym městopředsydka župy Jakub Lorenc-Zalěski z.t. a předsydka serbskeho kwasneho ćaha Slepo.

Kandiduju, dokelž su za mnje w mojim dźěle za zwjazkowe předsydstwo hłownje rewitalizacija serbskeje rěče w našej regionje, zdźerženje nałožkow a tradicijow a předewšem jednota wobydlerjow wosady wažne, pod wosebitymi wobstejnosćemi w zwisku z wudobywanjom brunicy a wužadanjemi strukturneje změny.

 


Feliks Ričel

Ja sym Feliks Ričel (30) a bydlu z mojej přećelku a naju dźowku w Berlinje. Po tym zo sym swój masterowy studij politiskeje ekonomije wotzamknył, dźěłam wot započatka lěta w Mjeńšinowym sekretariaće. W běhu lěta chcu tež, w ramiku promocije, regionalne wuwiće w serbskim sydlenskim rumje přepytować. 

Kandiduju za zwjazkowe předsydstwo, dokelž chcu so za prawa a spěchowanje Serbow angažować. Lěpšiny kaž tež wužadanja narodnych mjeńšinow su so mi w běhu mojeho žiwjenja wuwědomili. Po tym zo je so naju dźowka narodźiła, sym so prašał, kak móžu jej nimo šwedšćiny a němčiny tež serbšćinu wšědny dźeń zbližić. 


Beno Sćapan

Ja sym Beno Sćapan, 24 lět stary a bydlu w Radworju. Dźěłam wot 2016 jako samostatny finančny poradźowar. Sym maćernorěčny Serb a kandiduju za župu Jan Arnošt Smoler Budyšin.

Kandiduju, dokelž chcu młodostnym  serbšćinu zbližić. Chcu so za zdźerženje a spěchowanje serbskeje kultury, rěče a našich nałožkow zasadźować. Sam sym dołholětny aktiwny sobustaw serbskeho Radworskeho młodźinskeho kluba z.t., w kotrymž lěto wob lěto při wšelakich zarjadowanjach na serbski duch wažnosć kładźemy. Naše najznaćiše zarjadowanje je lětne mejemjetanje.


Dawid Statnik

Ja sym Dawid Statnik, 37 lět stary a pochadźam z Ralbic. Do mojeho skutkowanja w Domowinje dźěłach w Serbskim ludowym ansamblu w Budyšinje. Sym maćernorěčny Serb a tež ze swójbu pěstuju wšědnje serbšćinu. Při tym dźiwam na to, wosebje tež dźěći kubłać w runohódnosći našeje maćeršćiny.

Kandiduju, dokelž je mi wutrobita naležnosć, z mojim skutkom situaciju Serbskeho ludu polěpšić. Smědźach hižo jako předsyda Domowiny našemu třěšnemu zwjazkej słužić a rady steju za dalšu dobu k dispoziciji. Dotal smy hromadźe wjele docpěli, a tež přichodne lěta lubja zajimawe a wažne wuwića.


Marko Wjesela

Sym Marko Wjesela, rodźeny 1974, pochadźam z Radworja a bydlu ze swojej swójbu w Šleswigsko-Holšteinskej. Dźěłam jako zamołwity za financy pola europskeho mjeńšinoweho zwjazka.

Kandiduju znowa za rewizijny wuběrk, dokelž chcu wuwiće Domowiny při wužadanjach přichoda a strukturneje změny we Łužicy sobu přewodźeć. Čestnohamtski angažement a narodne dźěło za Serbow mam za wažne a móžu ze swójskimi nazhonenjemi w gremijowym dźěle tomu přinošować.

 


 

Diana Wowčerjowa

Ja sym Diana Wowčerjowa, 46 lět stara, mać třoch dźěći a bydlu w Nuknicy. Rady jězdźu na dźěło do Radworja. Tam dźěłam jako wučerka za stawizny a towaršnowědu na wyšej šuli „Dr. Maria Grólmusec”. Runje tak rady angažuju so jako županka župy „Michał Hórnik” a w předsydstwje SŠT. Wurunanje namakam při spěwanju w Radworskim chórje „Meja”.

Kandiduju za zwjazkowe předsydstwo, dokelž chcu sobu k tomu přinošować, zo so zakłady za wuknjenje a nałožowanje serbskeje rěče, hajenje serbskeje kultury a sposrědkowanje wědy wo Serbach, wosebje na našich serbskich kubłanišćach, rozšěrjeja, polěpšeja a/abo skrućeja. Runja k tomu chcu z přikładom być při spěchowanju tolerantneje towaršliwosće mjez Serbami a Němcami.


Lubina Žurec-Pukačowa

Ja sym Lubina Žurec-Pukačowa a kandiduju jako čłonka towaršnosće za spěchowanje SLA.

Kandiduju za zwjazkowe předsydstwo, dokelž mam dołholětne nazhonjenja na polu serbskeje hudźby, wosebje jako dirigentka delnjoserbskeho chóra Łužyca”. Zajimuju so wobstaće a wuwiće SLA a jeho skutkowanje w cyłej Łužicy.

 

 


Facebook Button