zvolte jazyk   Rěč/Sprache/Language
zvolte jazyk
Rěč/Sprache

[Translate to cs:] Vitejte u Domowiny

Domowina hájí zájmy asi 60 000 Lužických Srbù, kteří žijí ve Svobodné zemi Sasko, v Zemi Braniborsko a jinde. Vedoucí orgány Domowiny byly zvoleny demokratickým zpùsobem a reprezentují všechny vrstvy a zájmové skupiny lužickosrbského národa.    

 

Ve stanovách si Domowina vytýčila tyto cíle:

  • usilovat o zachování a rozvoj, o podporu i šíření jazyka, kultury a národního vìdomí lužickosrbského národa, o svornost Lužických Srbù a o jejich sepìtí s rodnou zemí, o zachování lužickosrbských tradic a lužickosrbské zemì;
  • podporovat Lužické Srby a lužickosrbské spolky v jejich národní práci;
  • hájit veřejnì lužickosrbské národní zájmy před institucemi a úřady v obcích, okresech, zemích, ve federaci a mezinárodní;
  • usilovat o ústavnìprávní řízení ochrany a podpory národních a jazykových menšin a o dodržování odpovídajících zákonných ustanovení a mezinárodních úmluv;
  • podporovat snášenlivost a porozumìní mezi lužickosrbským a nìmeckým národem i jejich rovnoprávné postavení;
  • udržovat přátelské styky se slovanskými a málo početnými národy, s národními menšinami i mezinárodními sdruženími etnických skupin a hájit společné zájmy.

NEWS

 

Předsydstwo župy „Handrij Zejler” Wojerecy je so na swojim posedźenju srjedu wječor w bróžni domu Domowiny na namjet za klětuše „lěto župow”...

Dźensa přebywaše zapósłanc Zwjazkoweho sejma knjez dr. Klaus-Peter Schulze, kiž je zdobom městopředsyda parlamentariskeje přirady Załožby za serbski...


Leipzig, 09.07.2020

 

Wo Krabaće, křižerjach abo ptačim kwasu su mnozy hižo słyšeli. Ale štó hižo wě, što ludźi we Łužicy dźensa jima a kak ze...

(Kopie 5)

INFO

Som rad Serb, dokulaž...
Sym rady Serb, dokelž...

 

Som rad Serb, dokulaž lubujom serbsku rěc, kulturu a identitu. A lěcrownož bóžko njejsom žywy w Łužycy, ta serbska Łužyca (a z njeju wšykno serbske) wóznamjenijo za mnjo domownju. Markuju to pśecej, gaž som ducy w Łužycy a słyšym zuk serbšćiny: pón mója słowjańska wutšoba mě pśecej groni, až som skóncje zasej doma. Ako Serb mam zacuśe, až słušam k europskemu ludoju z wósebiteju kulturu a jadnorazowymi tradicijami. Rad powědam wobej serbskej rěcy tak cesto ako móžno, a teke lubujom wulicowaś drugim wó rědnosći serbšćiny a magiji serbskeje Łužycy!

Měto Ptaśiński, 37

Facebook Button