zvolte jazyk   Rěč/Sprache/Language
zvolte jazyk
Rěč/Sprache

Vitejte u Domowiny

Domowina hájí zájmy asi 60 000 Lužických Srbù, kteří žijí ve Svobodné zemi Sasko, v Zemi Braniborsko a jinde. Vedoucí orgány Domowiny byly zvoleny demokratickým zpùsobem a reprezentují všechny vrstvy a zájmové skupiny lužickosrbského národa.

Ve stanovách si Domowina vytýčila tyto cíle:

  • usilovat o zachování a rozvoj, o podporu i šíření jazyka, kultury a národního vìdomí lužickosrbského národa, o svornost Lužických Srbù a o jejich sepìtí s rodnou zemí, o zachování lužickosrbských tradic a lužickosrbské zemì;
  • podporovat Lužické Srby a lužickosrbské spolky v jejich národní práci;
  • hájit veřejnì lužickosrbské národní zájmy před institucemi a úřady v obcích, okresech, zemích, ve federaci a mezinárodní;
  • usilovat o ústavnìprávní řízení ochrany a podpory národních a jazykových menšin a o dodržování odpovídajících zákonných ustanovení a mezinárodních úmluv;
  • podporovat snášenlivost a porozumìní mezi lužickosrbským a nìmeckým národem i jejich rovnoprávné postavení;
  • udržovat přátelské styky se slovanskými a málo početnými národy, s národními menšinami i mezinárodními sdruženími etnických skupin a hájit společné zájmy.

 


 


NEWS

 

Die LEAG hat gerade ihr überarbeitetes Revierkonzept vorgelegt. Demnach wird Proschim / Prožym nicht abgebaggert, aber Mühlrose / Miłoraz. Dazu...

 

LEAG je swój koncept za brunicowy rewěr předźěłał a wozjewił: Prožym wotbagrować nochcedźa, ale Miłoraz. K tomu so Dawid Statnik, předsyda Domowiny,...

Prezidij Domowiny faworizuje sobotu, 12. junija, jako termin přestorčeneje hłowneje zhromadźizny. Doskónčny rozsud twori zwjazkowe předsydstwo 29....

(Kopie 5)

INFO

Som rad Serbowka, dokulaž...
Sym rady Serbowka, dokelž...

Judit Šołćina:

... to jednorje sym – z ćěłom a dušu. Słuša k mojemu žiwjenju, je bohatstwo – na druhim boku pak tohorunja samozrozumliwosć. Mam zbožo, zo móžu so za serbski lud čestnohamtsce kaž tež hłownohamtsce angažować, štož mi wulke wjeselo wobradźa. Tak dožiwjam dźeń wote dnja, kajki pokład mamy a zo je wažne, sej tuto přeco zaso wuwědomić a dale dać. Ćim bóle mje boli, hdyž słyšu Serbowki a Serbow, kiž to zańć nimaja. A nawopak so wjeselu, hdyž sym w Serbach po puću a samozrozumliwe wužiwanje serbšćinje nazhonjam. Potom čuju so doma!

 

Dalše/Dalšne...

Facebook Button