zvolte jazyk   Rěč/Sprache/Language
zvolte jazyk
Rěč/Sprache

[Translate to cs:] Vitejte u Domowiny

Domowina hájí zájmy asi 60 000 Lužických Srbù, kteří žijí ve Svobodné zemi Sasko, v Zemi Braniborsko a jinde. Vedoucí orgány Domowiny byly zvoleny demokratickým zpùsobem a reprezentují všechny vrstvy a zájmové skupiny lužickosrbského národa.    

 

Ve stanovách si Domowina vytýčila tyto cíle:

  • usilovat o zachování a rozvoj, o podporu i šíření jazyka, kultury a národního vìdomí lužickosrbského národa, o svornost Lužických Srbù a o jejich sepìtí s rodnou zemí, o zachování lužickosrbských tradic a lužickosrbské zemì;
  • podporovat Lužické Srby a lužickosrbské spolky v jejich národní práci;
  • hájit veřejnì lužickosrbské národní zájmy před institucemi a úřady v obcích, okresech, zemích, ve federaci a mezinárodní;
  • usilovat o ústavnìprávní řízení ochrany a podpory národních a jazykových menšin a o dodržování odpovídajících zákonných ustanovení a mezinárodních úmluv;
  • podporovat snášenlivost a porozumìní mezi lužickosrbským a nìmeckým národem i jejich rovnoprávné postavení;
  • udržovat přátelské styky se slovanskými a málo početnými národy, s národními menšinami i mezinárodními sdruženími etnických skupin a hájit společné zájmy.

NEWS

Česćene knjenje, česćeni knježa, lube koleginy a kolegojo,

lětsa wudamy hišće jedne čisło “Naša Domowina”. Jeli maće zajim, tam Waše wobrazy a teksty...

 

Hišće hač do njedźele, 14. oktobra, maja zajimcy čas, so na naprašowanju čłonow wšěch serbskich towarstwow a zwjazkow wobdźělić, kiž je Domowina do...

Poprawom je šula chutna, seriozna naležnosć. Za wólbernosće šulerjo a wučerjo žane chwile nimaja. Wězo, zo je to tež w Pawołskej šuli w Rakecach tak. ...


Facebook Button