zvolte jazyk   Rěč/Sprache/Language
zvolte jazyk
Rěč/Sprache
file.title

Namołwa na župy w Swobodnym staće Sakska, na sobustawske towarstwa a zwjazki Domowiny kaž tež na dalše serbske towarstwa a zwjazki w Sakskej k zapodaću kandidatnych namjetow za nominowanje štyrjoch čłonow Rady za serbske naležnosće Swobodneho stata Sakska

Wuchadźišćo

Ze zakónčenjom tuchwilneje wólbneje doby 2014 – 2019 Sakskeho krajneho sejma skónči so zdobom wólbna doba štwórteje Rady za serbske naležnosće Swobodneho stata Sakska.

Po § 6 wotstawk 1 Sakskeho serbskeho zakonja z dnja 31. měrca 1999 woli nowy Sakski krajny sejm, kiž so na zakładźe wuslědka wólbow z dnja 01.09.2019 w nazymje t. l. konstituuje, z wjetšinu wotedatych hłosow za čas wólbneje periody 2019 - 2024 nowu Radu za serbske naležnosće, kotraž wobsteji z pjećoch čłonow. Za tute wólby maja po zakonju serbske zwjazki a towarstwa kaž tež gmejny serbskeho sydlenskeho teritorija prawo namjetowanja.

Na zakładźe § 5 Serbskeho zakonja Sakskeje, w kotrymž definuje so zastupnistwo Serbow wot jednoho třěšneho zwjazka serbskich zwjazkow a towarstwow, přewozmje třěšny zwjazk Domowina kaž w dotalnych wólbnych dobach iniciatiwu k nominowanju kandidatow za Radu za serbske naležnosće Sakskeje.

Je zaso předwidźane, zo so wšitcy kandidaća na zjawnym posedźenju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny předstaja a zo so potom wothłosuje w tajnych wólbach wo slědźe kandidatow na lisćinje.

Domowina zapoda potom tych štyrjoch kandidatow z najwjac docpětymi hłosami prezidentej Sakskeho krajneho sejma. Pjaty kandidat doda zjednoćenstwo městow a gmejnow Sakskeje.

Na zakładźe tutych namjetow přewjedźe Sakski krajny sejm wotpowědne wólby do Rady za serbske naležnosće a legitimuje z tym jeje čłonow.


Tekst wobzamknjenja:

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny namołwi župy a čłonske towarstwa/zwjazki Domowiny, kotrež w Sakskej skutkuja, kaž tež dalše serbske zwjazki a towarstwa w Sakskej zapodać kandidatne namjety za wólby noweje Rady za serbske naležnosće Swobodneho stata Sakska hač do 15.08.2019.

Namjety maja so pisomnje Domowinje sposrědkować (Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin).
Samopožadanja a namjety ze stron jednotliwcow su wuzamknjene.

Namjet měł wobsahować wopodstatnjenje wotpowědneho towarstwa/zwjazka za namjetowaneho kandidata kaž tež wot kandidata wupjelnjeny a podpisany naprašnik - tule jako PDF.


Facebook Button