Pórěd k pósćenju „Cesnego znamuška Domowiny“

Preambla
Cesne znamuško Domowiny pósćiwa se za wósebne wugbaśa pśi zwopšawźenju programa Domowiny – Zwězka Łužyskich Serbow z.t.
Wuznamjenjenje jo bźeze wuwześa pósćiwane narodnemu źěłoju we ramiku kšywowego zwězka a jomu pśisłušajucych towaristwow. Wóno njesmějo se prěkowaś z „Mytom Domowiny“, kenž cesći statki wšych Serbow na nejwšakorakšych pólach.
Za spómóžne statkowanje w Domowinjw – Zwězka Łužyskich Serbow z. t. a w kšywowemu zwězkoju pśisłušajucych towaristwach pósći se „Cesne znamuško Domowiny“.§ 1 Wašnja pósćenja

„Cesne znamuško Domowiny“ jo wuznamjenjenje Domowiny – Zwězka Łužyskich Serbow z.t.

„Cesne znamuško Domowiny“ pósći se jadnotliwcam.

Wuznamjenjenje se pśepódajo lětnje raz na wuznamjenjeńskem zarědowanju Zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny.
§ 2 Zasady pósćenja

Wuznamjenjenje smějo se jano zapisanemu abo cesnemu cłonkoju Domowiny wótpowědujucy Domowinskim wustawkam pósćiś.

Licba wuznamjenjenjow jo na lětnje źaseś wobgranicowana.

Wuznamjenjenje smějo se na wósobu jano jaden raz pósćiś.

K wuznamjenjennju słušaju Cesne znamuško, wopismo a pjenjezny dar we wusokosći 100,00 €.

§ 3 Zapódaśe naraźenjow a rozsuźenje k pósćenju

Naraźenja za wuznamjenjenje směju wólone gremije Domowina a jej pśisłušajuce towaristwa na Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny zapódaś.

Až do 30. junija kuždego lěta maju pisne naraźenja z wótpowědujucymi wobkšuśenjami w Domowinskem zastojnstwje pśedlažaś.

Mytowański wuběrk Zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny za „Myto Domowiny“ a „Myto Domowiny za dorost“ rozsuźijo wó pósćenju „Cesnego znamuška Domowiny“. Pśeśiwo rozsuźenjam jo pšawniska droga wuzamknjona.
§ 4 Wózjawjenje wó pósćenju

Mjenja nowych nosarjow “Cesnego znamuška Domowiny” se zjawnosći spśistupnje.

§ 5 Płaśiwosć

Pórěd nabydnjo z wobzamknjenim Zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny dnja 3.5.2010 swóju płaśiwosć a se w internetu pód adresu Domowiny (serbski, nimski) wózjawijo.
Změny wobzamknjo Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny.
Jan Nuk, pśedsedaŕ