Sprachwahl   Rěč/Sprache/Language
Sprachwahl
Rěč/Sprache
file.title

Domowina: Zwólniwa k dialogoju – na bazy wopšawdnosći / konfrontacija sejmikoweje iniciatiwy njepomožo serbskemu

K casnikarstwowemu wuzjawjenju inciatiwy “Serbski sejm” wót 10.3., “Pśedsedarstwo Domowiny wótpokazujo wótnowotki póbitowanja k rozgronoju sejmikoweje iniciatiwy”, groni pśedsedaŕ Domowiny, Dawid Statnik:

Něźi 15 luźi wopśimjeca sejmikowa iniciatiwa njespóznajo pšawje bazisowu demokratiju našogo kšywowego zwězka z 7.300 cłonkami w tych k Domowinje słušajucych towaristwach a zwězkach. Iniciatiwa njoco teke pśiznaś, až jo zajm mjazy tymi towarišnostnje angažěrowanymi Serbowkami a Serbami na aktiwitach “Sejma” nadalej słaby. Wót tych 46 adresatow (cłonkojske towaristwa a cłonki zwězkowego pśedsedarstwa), kótarymž smy pšosbu wó rozgrono sejmikoweje iniciatiwy dalej pósrědnili, jo jano źaseśo a te za wětšy źěl wótchylnje na krotkodobny termin bźeze konkretnego póstajenja temy reagěrował.

Wótpowědujucy tomu som zastupnikoju sejma Mětoju Šlodarjeju (Martin Schneider) 3. měrca telefoniski k wěsći dał, až smy k takemu rozgronoju zasadnje zwólniwe, ale nic srjejź intensiwnych pśigótowanjow na našu głownu zgromaźinu 25. měrca we Wórjejcach. Tam by sejmikowa iniciatiwa teke dobru góźbu měła swóje nastupnosći a žycenja wšym zastupnicam a zastupnikam serbskich towaristwow a zjadnośeństwow k diskusiji stajiś.

Casnikarstwowe wuzjawjenje sejmikoweje iniciatiwy ako teke južo wuzjawjenje k rozgronam z Bramborskim krajnym sejmom, kótarež stej frakcija SPD a Lěwice pón musałej pópšawiś, se njemaka z wěrnosću.

Domowina njejo žednje – napśeśiwo wobstawnym njedopokazanym pódsunjenjam sejmikoweje iniciatiwy – někake pominanje za samozastupnistwom stajała. To nas rozeznawa wót sejmikoweje iniciatiwy, kótaraž pśi wopisanju swójogo “kubłańskego wjeraška” lěta dłujke aktiwity rowno teke pód kšywom Domowiny za serbsku rěc ceło jadnorje ignorěrujo. Nadawk Domowiny ako zastupnica zajmow bazěrujo na kaznjach Zwězkoweje republiki a nic DDR. Domowina jo, dla swójeje wjelikosći jadna a na zakłaźe § 5 sakskeje Serbskeje kazni a § 4a bramborskeje Serbskeje kazni ta zastupnica zajmow Serbow. Až za iniciatiwnu kupku toś ta legitimacija samowólnje njepłaśi, njezměnijo nic na tom, až wobstoj.

Głownoamtske funkcije a pśistajeńske poměry we Domowinje su wuzwólowańske zastojnstwa respektiwnje regularne pśistajeńske poměry. Wóni su na zakłaźe płaśecych tarifow a kaznjow norměrowane. To dejało górnołužyskemu powědarjeju sejmikoweje iniciatiwy, kenž jo sam dłujke lěta był pśistajony serbskeje institucije, zapšawym znate byś.

Njezadorana konfrontacija a agresiwna negacija wobstojecych strukturow, ako je cyni iniciatiwa južo wót lěta 2011, škóźi dobremu mjenjoju serbskego a njepomožo wšednemu woplěwanju rěcy we wjele serbskich familijach, ale teke w źiśownjach, w šuli a pśi zjawnych zarědowanjach. Weto smy dalej k dialogoju zwólniwe a dopominamy na to, až jo dało wót lěta 2011 nagromadu juž 15 zarědowanjow, na kótarychž su se zastupniki sejmikoweje iniciatiwy a Domowiny zgromadnje wobźělili.

Z přećelnym postrowom
Z pśijaznym póstrowom
Mit freundlichen Grüßen

Dawid Statnik, předsyda Domowiny / pśedsedaŕ Domowiny / Vorsitzender der Domowina

Pressesprecherin/
Nowinska rěčnica/
Nowinska powědarka/
PRESS OFFICER

Borbora Felberowa
Bärbel Felber

Mobil: +49 (0) 173 586 96 88
Telefon: +49 (0) 3591 550202
Telefax: +49 (0) 3591 42408
E-Mail: borbora.felberowa@domowina.de


Facebook Button