Sprachwahl   Rěč/Sprache/Language
Sprachwahl
Rěč/Sprache
file.title

Jednanski porjad rewizijneho wuběrka (hs)

Wobzamknjenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny z dnja 17.03.2012

Jednanski porjad rewizijneho wuběrka Domowiny (rewizijny porjad)

§ 1 Zasady dźěławosće

(1) Rewizijny wuběrk dźěła na zakładźe artikla 12 Domowinskich wustawkow kaž tež
postajenjow swojeho jednanskeho porjada a skutkuje samostatnje a njewotwisnje.
Nastupajo přewjedźenje pruwowanjow a hódnoćenje jich rezultatow njeje žanym
wukazam podćisnjeny.
(2) Rewizijny wuběrk pak nima za wobstejnosće, kiž přepytuje, žanu kompentencu k
rozsudam, k dalšim jednanjam a k zastupowanju Domowiny. Dźěła jako interny
kontrolny organ Domowiny na financnym polu.
(3) Čłonojo rewizijneho wuběrka (w dalšim: rewizorojo) skutkuja čestnohamtsce a
maja narok na posedźenski pjenjez a narunanje jězbnych kóstow po płaćiwym
porjedźe Domowiny.

§ 2 Konstituowanje a dalše wuradźowanja rewizijneho wuběrka

(1) W běhu dweju měsacow po wólbnej hłownej zhromadźiznje přewjedźe rewizijny
wuběrk Domowiny na přeprošenje předsydki/předsydy Domowiny swoje
konstituowace posedźenje. Předsydka/předsyda Domowiny zapokaza wuběrk do
swojeje dźěławosće.
Na tutym posedźenju wuzwoli wuběrk swoju předsydku/swojeho předsydu kaž tež
městopředsydku/městopředsydu.
(2) Rewizijny wuběrk schadźuje so znajmjeńša jónu wob lěto k postajenju
nadawkow, k wuhódnoćenju kontrolow a ke koncipowanju pruwowanjow.
Posedźenja zwoła a nawjeduje předsydka/předsyda wuběrka resp. w padźe jeho
zadźěwanja městopředsydka/městopředsyda.
Jeli sebi to znajmjeńša dwaj rewizoraj žadatej abo jeli ma to zarjad za trěbne, ma
předsydka/předsyda wuběrka w běhu dweju tydźenjow wurjadne posedźenje
wuběrka zwołać.

§ 3 Pruwowanske prawa

(1) Rewizorojo smědźa w zwisku z jich pruwowanskim nadawkom do wšitkich aktow
a knihow towarstwa financneho razu pohladać. Woni maja narok na hnydomny
přistup do podłožkow a na trěbne dalše informacije.
(2) Rewizorojo maja prawo, nimo přizjewjenych kontrolow tež bjez přizjewjenja
kontrolować.
(3) Rewizijny wuběrk smě hłownej zhromadźiznje a zwjazkowemu předsydstwu
pisomne namjety k polěpšenju dźěławosće Domowiny na financnym polu
předpołožić a po schwalenju wotpowědnych naprawow jich zwoprawdźenje
kontrolować.
(4) Rewizijny wuběrk namjetuje hłownej zhromadźiznje we wobłuku swojeje
rozprawy, hač so zwjazkowe předsydstwo na kóncu wólbneje doby wuwjaza.

§ 4 Winowatosće organow a zarjada Domowiny
(1) Organy Domowiny a zarjad Domowiny maja rewizoram za pruwowanja dospołny
dohlad do aktow a kontow financneho razu kaž tež njehaćene dźěłowe móžnosće
zmóžnić.
(2) Na přidatne prašenja rewizorow maja čłonojo organow Domowiny kaž tež
přistajeni zarjada wobšěrnje a wěrnje wotmołwić.
(3) Organy a zarjad Domowiny maja pokiwy rewizorow k wotstronjenju njedostatkow
resp. k polěpšenju dźěławosće hnydom wuhódnoćić a so wo jich
wobkedźbowanje prócować.
(4) Zarjad Domowiny pomjenuje přisłušneho zarjada za dźěławosć rewizijneho
wuběrka, kiž wšitke trěbne podłožki k dispoziciji staji a zdobom protokolowanje
wuslědkow posedźenjow přewozmje.
(5) Zarjad Domowiny ma rewizijnemu wuběrkej po zestajenju financneje rozprawy
předchadźaceho hospodarskeho lěta hač do kónca februara noweho lěta podłožki
k pruwowanju přistupnić.

§ 5 Winowatosće rewizorow

(1) Rewizorojo maja při zwěsćenju njedostatkow wšitke k posudźowanju tutoho pada
relewantne podłožki a informacije wěcownje hódnoćić.
(2) Posudk rewizorow dyrbi so jenož na maćiznu pruwowanja wusměrić. Pisomna
pruwowanska rozprawa ma so zrozumliwje a bjez subjektiwnych začućow
sformulować. Wona předpołoži so zwjazkowemu předsydstwu a hłownej
zhromadźiznje.
(3) Rewizorojo, kiž su při wěstych pruwowanskich padach zajeći, njesmědźa so na
pruwowanju wobdźělić.
(4) Rewizorojo maja nastupajo pruwowansku maćiznu winowatosć k mjelčenju
napřećo zjawnosći a medijam.
(5) Na kóždym pruwowanju dyrbitej so znajmjeńša dwaj rewizoraj wobdźělić.

§ 6 Pruwowanske nadawki

(1) Rewizijny wuběrk pruwuje znajmjeńša lětnje jónu:
- wužiwanje wobsydstwa a financow Domowiny kaž tež jich porjadne knihowanje,
- wobdźěłanje pisomnych a ertnych kritikow a pokiwow, kiž měrja so na dźěło
Domowiny.
(2) Dale pruwuje rewizijny wuběrk:
- wotličenje po hospodarskim planje (inkl. wobličenje dobytka a stratow, wěcnu
rozprawu a přehlad dalšich srědkow),
- ručnu kasu,
- staw konta na spočatku a na kóncu lěta (po kontowych wućahach).
- inwentarnu lisćinu,
- zamóženje Domowiny,
- archiwowanje financnych podłožkow a dokładow.
- dodźerženje financneho porjada,
- planowanje srědkow za přichodne lěto.
(3) Termin, časowy wobjim a wobdźělnikow pruwowanja postaji předsydka/předsyda
rewizijneho wuběrka resp. w padźe jeje/jeho zadźěwanja
městopředsydka/městopředsyda.
(4) Wobsah pisomneje pruwowanskeje rozprawy schwali so na posedźenju
rewizijneho wuběrka.

§ 7 Nabyće płaćiwosće a změny

(1) Rewizijny porjad nabudźe ze schwalenjom w zwjazkowym předsydstwje swoju
płaćiwosć.
(2) Změny porjada ma zwjazkowe předsydstwo schwalić.


Facebook Button