Sprachwahl   Rěč/Sprache/Language
Sprachwahl
Rěč/Sprache
file.title

Jadnański pórěd rewizijnego wuběrka Domowiny (rewizijny pórěd)

Wobzamknjenje Zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny dnja 17.03.2012

Jadnański pórěd rewizijnego wuběrka Domowiny (rewizijny pórěd)§ 1 Zasady źěłabnosći

(1) Rewizijny wuběrk źěła na zakłaźe artikela 12 Domowinskich wustawkow ako teke
póstajenjow swójogo jadnańskego pórěda a statkujo samostatnje a njewótwisnje.
Glědajuce na pśewjeźenje pśespytowanjow a na gódnośenje jich rezultatow njejo
wón žednym wukazam pódstajony.
(2) Rewizijny wuběrk pak njama za wobstojnosći, kótarež pśespytujo, žednu
kompentencu k rozsudam, k dalšnym jadnanjam a k zastupowanju Domowiny.
Wón źěła ako interny kontrolny organ Domowiny na financnem pólu.
(3) Cłonki rewizijnego wuběrka (w dalšnem: rewizory) statkuju cesnoamtski a
maju pšawo na pósejźeńske pjenjeze a zarownanje jězbnych kostow pó płaśecem
pórěźe Domowiny.

§ 2 Konstituěrowanje a dalšne wobradowanja rewizijnego wuběrka

(1) W běgu dweju mjasecowu pó wólbnej głownej zgromaźinje pśewjeźo rewizijny
wuběrk Domowiny na pśepšosenje pśedsedarki/pśedsedarja Domowiny swójo
konstituěrujuce pósejźenje. Pśedsedarka/pśedsedaŕ Domowiny rozpokazujo
wuběrk do swójeje źěłabnosći.
Na toś tom pósejźenju wuzwólijo wuběrk swóju pśedsedarku/swójogo
pśedsedarja ako teke zastupnicu/ zastupnika.
(2) Rewizijny wuběrk zmaka se nanejmjenjej raz wob lěto k póstajenju
nadawkow, k wugódnośenju kontrolow a ku koncipěrowanju pśespytowanjow.
Pósejźenja zwołajo a nawjedujo pśedsedarka/pśedsedaŕ wuběrka resp. w paźe
zajźowanja zastupujuca pśedsedarka/ zastupujucy pśedsedaŕ.
Pominatej-li sebje to nanejmjenjej dwa rewizora abo ma-li to zastojnstwo za
trěbne, ma pśedsedarka/pśedsedaŕ wuběrka w běgu dweju tyźenjowu wurědne
pósejźenje wuběrka zwołaś.

§ 3 Pśespytowańske pšawa

(1) Rewizory směju w zwisku ze swójim pśespytowańskim nadawkom do wšyknych
aktow a knigłow towaristwa financnego charaktera póglědnuś. Wóni maju
naměsće pšawo na pśistup k pódłožkam a k trěbnym dalšnym informacijam.
(2) Rewizory maju pšawo, mimo pśizjawjonych kontrolow teke bźeze pśizjawjenja
kontrolěrowaś.
(3) Rewizijny wuběrk smějo głownej zgromaźinje a zwězkowemu pśedsedarstwu
pisne naraźenja k pólěpšenju źěłabnosći Domowiny na financnem pólu
pśedpołožyś a pó wobzamknjenju wótpowědnych napšawow jich zwopšawźenje
kontrolěrowaś.
(4) Rewizijny wuběrk naraźijo głownej zgromaźinje we wobłuku swójeje
rozpšawy, až se zwězkowe pśedsedarstwo na kóńcu wólbneje doby wulichujo.

§ 4 Winowatosći organow a zastojnstwa Domowiny
(1) Organy Domowiny a zastojnstwo Domowiny maju rewizoram za pśespytowanja dopołny doglěd do aktow a kontow financnego charaktera ako teke njewobwliwowane źěłowe móžnosći zmóžniś.
(2) Na pśidatne pšašanja rewizorow maju cłonki organow Domowiny ako teke
pśistajone zastojnstwa wobšyrnje a wěrnje wótegroniś.
(3) Organy a zastojnstwo Domowiny maju pokazki rewizorow k wótstronjenju
njedostatkow resp. k pólěpšenju źěłabnosći ned wugódnośiś a se wó jich
wobglědowanje procowaś.
(4) Zastojnstwo Domowiny pomjenujo pśisłušajucego zastojnstwa za źěłabnosć rewizijnego wuběrka, kenž wšykne trěbne pódłožki k dispoziciji stajijo a rownocasnje protokolěrowanje wuslědkow pósejźenjow pśewzejo.
(5) Zastojnstwo Domowiny ma rewizijnemu wuběrkoju pó zestajenju financneje rozpšawy pjerwjejšnego góspodarskego lěta až do kóńca februara nowego lěta pódłožki k pśespytowanju pśistupniś.

§ 5 Winowatosći rewizorow

(1) Rewizory maju pśi zwěsćenju njedostatkow wšykne k pósuźowanju toś togo pada
relewantne pódłožki a informacije wěcownje gódnośiś.
(2) Pósudk rewizorow dej se jano na maśiznu pśespytowanja wusměriś. Pisna
pśespytowańska rozpšawa ma se rozymliwje a bźeze subjektiwnych zacuśow
sformulěrowaś. Wóna pśedpołožyjo se zwězkowemu pśedsedarstwoju a głownej
zgromaźinje.
(3) Rewizory, kótarež su pśi wěstych pśepytowańskich padach pśedsudkowne,
njesměju se na pśespytowanju wobźěliś.
(4) Rewizory maju glědajuce na pśespytowańsku maśiznu winowatosć k mjelcanju
napśeśiwo zjawnosći a medijam.
(5) Na kuždem pśespytowanju dejtej se nanejmjenjej dwa rewizora wobźěliś.

§ 6 Pśespytowańske nadawki

(1) Rewizijny wuběrk pśespytujo nanejmjenjej lětnje jaden raz:
- wužywanje wobsejźeństwa a financow Domowiny ako teke jich pórědne
knigłowanje,
- wobźěłanje pisnych a wustnych kritikow a pokazkow, ako měrje se na źěło
Domowiny.
(2) Dalej pśespytujo rewizijny wuběrk:
- wótlicenje pó góspodarskem planje (inkl. woblicenje dobytka a tšuśow, wěcnu
rozpšawu a pśeglěd dalšnych srědkow),
- rucnu kasu,
- staw konta na zachopjeńku a na kóńcu lěta (pó kontowych wuśěgach).
- inwentarnu lisćinu,
- zamóženje Domowiny,
- archiwěrowanje financnych pódłožkow a dokładow.
- doźaržanje financnego pórěda,
- planowanje srědkow za pśichodne lěto.
(3) Termin, casowa wobměra a wobźělnikow pśespytowanja póstajijo
pśedsedarka/pśedsedaŕ rewizijnego wuběrka resp. w paźe jeje/jogo zajźowanja
zastupna pśedsedarka/zastupny pśedsedaŕ.
(4) Wopśimjeśe pisneje pśespytowańskeje rozpšawy wobzamknjo se na pósejźenju
rewizijnego wuběrka.

§ 7 Nabyśe płaśiwosći a změny

(1) Rewizijny pórěd nabywa z wobzamknjenim w zwězkowem pśedsedarstwje swóju
płaśiwosć.
(2) Změny pórěda ma zwězkowe pśedsedarstwo wobzamknuś.


Facebook Button