select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache

Lube cłonki, cesćone gósći a woglědarje interneta,

ako pśedsedaŕ smějom Was wutšobnje witaś na našej stronje interneta. Wjaselim se, až maśo zajm za našu narodnu organizaciju.

Domowina ma něźi 7300 cłonkow, kenž su w pěś župach, młogich Domowinskich kupkach a tśinasćo nadregionalnych specifiskich towaristwach organizěrowane. Naše cłonki twórje zakład našogo statkowanja. Kužde druge lěto wótmějo se głowna zgromaźina, kužde 4. lěto wuzwóluju jeje delegaty zwězkowe pśedsedarstwo. Toś to rozsuźujo mjazy zgromaźinami wó našej źěłabnosći, pśi kótarejž móžomy se we wšednem źěle na zastojnstwo Domowiny spušćiś.
Sobuźěłaśerje zastojnstwa, wósebnje regionalne powědarje w Budyšynje, Chóśebuzu, Chrósćicach, Slěpem a Wórjejcach, stoje Wam pśi Wašych pšašanjach serbskego zjawnego žywjenja raźi k dispoziciji.

Žycym Wam wjele wjasela pśi woglědanju našeje wirtuelneje Domowiny a strowim Was wutšobnje

Dawid Statnik
pśedsedaŕ Domowiny


Ze swójim nagubnikom pokazujomy: My se mjazsobu šćitamy. Comy zjawne žywjenje pód wuměnjenjami pandemije zmóžniś. Z wótstawkom źiwamy na drugich. Ako kšywowy zwězk smy w maju pla šlodaŕki za wólonych cesnoamtskich cłonkow w gremijach nagubniki ze serbskim signetom skazali. Lěśe jo dawno mimo, něnt smy z “drugeju žwału” konfrontěrowane. Ze solidaritu a mjazsobnym respektom buźomy tek toś to wupominanje gromaźe mejstrowaś. Smy na pólu digitalneje komunikacije tek w Serbach wjele pśinawuknuli. Pśi wšom wóstawaju naše domy pód pśedpisami hygieny pśistupne – z pśizjawjenim. Daniž njebuźo pandemija mimo.


 


 


NEWS

 

Pjatk, 7. róžownika (meje), so poslednje posedźenje zwjazkoweho předsydstwa (ZP) Domowiny do hłowneje a wólbneje zhromadźizny 12. smažnika (junija)...


Die monatliche Beratung der Regionen des sorbischen Dachverbandes Domowina hat am Mittwoch erneut in digitaler Form als Videokonferenz stattgefunden....

Na wuradźowanju regionalnych rěčnicow a referentow Domowiny srjedu je regionalna rěčnica župy „Jakub Lorenc-Zalěski” ze Slepoho, Diana Maticowa, wo...

INFOSom rad Serbowka, dokulaž...
Sym rady Serbowka, dokelž...

Judit Šołćina:
... to jednorje sym – z ćěłom a dušu. Słuša k mojemu žiwjenju, je bohatstwo – na druhim boku pak tohorunja samozrozumliwosć. Mam zbožo, zo móžu so za serbski lud čestnohamtsce kaž tež hłownohamtsce angažować, štož mi wulke wjeselo wobradźa. Tak dožiwjam dźeń wote dnja, kajki pokład mamy a zo je wažne, sej tuto přeco zaso wuwědomić a dale dać. Ćim bóle mje boli, hdyž słyšu Serbowki a Serbow, kiž to zańć nimaja. A nawopak so wjeselu, hdyž sym w Serbach po puću a samozrozumliwe wužiwanje serbšćinje nazhonjam. Potom čuju so doma!

 

Dalše/Dalšne...Facebook Button