select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Domowina před 18. hłownej a wólbnej zhromadźiznu


Přihoty jeje 18. hłowneje a wólbneje zhromadźizny kaž tež změny w zarjedźe běchu temy nowinarskeje rozmołwy Domowiny dnja 9. februara w Budyšinje. Předsyda Domowiny Dawid Statnik informowaše wo stawje přihotow hłowneje zhromadźizny. Nowy jednaćel Marko Kowar a referent za hospodarske a infrastrukturelne naležnosće Pětr Brězan so předstajištaj.

Dawid Statnik podšmórny: „Hłowny dypk našeje hłowneje zhromadźizny, kiž wotměje so 25. měrca we Wojerecach, su wólby wšitkich gremijow. Po štyrilětnym skutkowanju mamy wězo wěsty wotchad dotalnych čłonow zwjazkoweho předsydstwa. Zdobom wočakujemy nowowusměrjenje jeho dźěławosće přez nowych čłonow, kiž maja hinaše kompetency, wočakowanja abo naroki na swoje čestnohamtske skutkowanje. Jeli je trěbne, budźemy towarstwa při namakanju kmanych kandidatow podpěrać.”

Dalši fokus leži na rozprawnistwje, tak D. Statnik. 17. hłowna zhromadźizna 2015 w Haslowje je nowy program Domowiny wobzamknyła. Jeho hłowne hesła su zwjazanosć – wotewrjenosć – zamołwitosć. “Nětko mamy rozprawjeć, kak smy tute tři słowa zeskutkownili, što je so nam radźiło a što nic.” Prezidij a zwjazkowe předsydstwo na přichodnych posedźenjach naćisk wobjednatej.
Zakład rozprawy su dźěłowe směrnicy, kotrež 13 wobsahowe dypki programa z naprawami podkładu. Tak ma nastać rezimej a namjet nowych dźěłowych směrnicow za přichodnej dwě lěće.

Nastupajo swoju wosobu D. Statnik praji: “Sam chcu rady jako předsyda Domowiny znowa kandidować a dotalne dźěło pokročować. 2011 sym z wuprajenjom nastupił, zo chcu moderator być. Za to trjebaš widźomnosć. Myslu sebi, zo móžemy tu pozitiwny posudk podać. Domowina a z njej tež wšitke towarstwa a župy su na skutkownosći postupili. Njehladajo toho mamy so do přichoda w našich cilach hišće lěpje fokusěrować, to wažne wot njewažneho dźělić. Při tym chcu rěč hišće sylnišo do srjedźišća stajić a za to dalšich zwjazkarjow dobyć.”

Marko Kowar nawjeduje wot spočatka tutoho lěta jako jednaćel zarjad Domowiny. Pokazujo na generacisku změnu w nawodnistwje serbskich institucijow widźi so wón jako zastupjer generacije, kiž so młoda čuje a nadawki časa ze swojimi nazhonjenjemi zmištruje: “Wěm zwotkel přińdu, znaju starše a młódše stawizny Serbow a Łužicy a mam dosć dobre kontakty po cyłej Lužicy. Mjezynarodne kontakty mam ze swojeho dotalneho hłowno- a čestnohamtskeho dźěła. Wosebite wužadanje je, zo mam w přirunanju ze swojim dotalnym dźěłom w Domowinskim zarjedźe nětko disciplinarisku a fachowu personalnu zamołwitosć. Mam drje nazhonjenja ze swojeho skutkowanja jako překupski jednaćel w Serbskim ludowym ansamblu, ale kóždy team ma swoje wosebitosće. Pola Domowiny je tak, zo třo z cyłkownje štyri referentow Domowiny žanych wěcywobdźěłarjow nimaja, kiž bychu jich w dźěle podpěrać móhli. To samsne płaći tež za wšě regionalne rěčnicy, kiž dźěłaja w Choćebuzu, Slepom, Wojerecach, Chrósćicach a Budyšinje.” Zarjad ma 16 planowych městnow kaž tež 3 projektnych sobudźěłaćerjow a 1 studenta Budyskeje akademije.

Hłowny nadawk zarjada Domowiny widźi M. Kowar w profesionelnej podpěrje dźěławosće jeje čestnohamtskich cyłkow, na přikład wuběrkow abo župnych předsydstwow, zo bychu so wobzamknjenja organow Domowiny wšěch runin spušćomnje a derje spjelnili. “To je časowje intensiwne, ale tež trěbne dźěło w demokratiskich procesach, hdźež je Domowina jako zastupnica a rěčnica zajimow Serbow prašana a připóznata”, tak Kowar.

Jako jednaćel wšak njewobmjezuje swój wid na Budyšin, ale praji: “Nimo prezency na mjezynarodnym parkeće je mi tež wažna prezenca zwonka Serbow we Łužicy, zo so zrozumimy jako nošacy stołp wuwića w tutej regionje.” A jemu je wažne, dźěło a skutkowanje Domowiny widźomniše činić, potajkim zjawnosć lěpje wo jeje dźěławosći informować.

W přichodnych dnjach ma hišće rjad lětnych personalnych rozmołwow předwidźanych, hdźež chce ze sobudźěłaćerjemi mjez druhim wo móžnosćach dalšeho efektiwizowanja dźěła rěčeć. “Nowa zamołwitosć je mi wužadanje a wjeselu so přez kóždy wuspěch.”

Marko Kowar, rodź. 1959, bu loni wot zwjazkoweho předsydstwa jako nowy jednaćel Domowiny wot 1.1.2017 na dobu sydom lět powołany. Wón je studował kulturne wědomosće, sorabistiku a ludowědu. Po dźěle jako nawoda Doma za serbsku ludowu kulturu dźěłaše po rozpušćenju resp. nowostrukturěrowanju doma z lěta 1996 jako referent Domowiny; mjeztym bě tři lěta (wot 2011 do 2014) jednaćel Serbskeho ludoweho ansambla.

Pětr Brězan nawjeduje wot 1. januara jako referent za hospodarske a infrastrukturelne naležnosće hospodarski wotrjad Domowiny. Do jeho nadawkow słuša mjez druhim zdźěłanje a wotličenje lětnych hospodarskich planow, kontrola wužiwanja financnych srědkow wotpowědnje hospodarskemu planej a prawniskim předpisam, koordinacija naležnosćow regionalneho planowanja (lětsa nastupa to dalepisanje regionalneho wuwićoweho plana za Hornju Łužicu/Delnju Šlesku, k čemuž ma so tež Domowina wuprajić) a spěchowanje zhromadneho dźěła z turistiskimi zwjazkami.

33-lětny je w Drježdźanach na priwatnej šuli HOGA Hród Albrechtsberg zawodne hospodarstwo za hoteleriju a gastronomiju studował, štož 2010 ze statnym pruwowanjom zakónči. Pětr Brězan je dźěłał w hotelowym předewzaću Hilton. Do zahajenja swojeho dźěła pola Domowiny skutkowaše jako nawoda zarjadnistwa w Domje biskopa Bena w Smochćicach.

Pressesprecherin/
Nowinska rěčnica/
Nowinska powědarka/
PRESS OFFICER

Borbora Felberowa
Bärbel Felber

Mobil: +49 (0) 173 586 96 88
Telefon: +49 (0) 3591 550202
Telefax: +49 (0) 3591 42408
E-Mail: borbora.felberowa@domowina.de


Facebook Button