select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Minority SafePack – „Ty njejsy sam(a). Milion pódpismow za wjelerakosć Europy/Ty njejsy sam(a). Milion podpismow za mnohotnosć Europy“

Južo pśed pěś lětami jo se Federalistiska unija europejskich narodnosćow (FUEN), wóna jo nejwětša kšywowa organizacija narodnych mjeńšynow w Europje, wó bergarsku iniciatiwu w Europejskej uniji procowała. Lětosa zachopjeńk apryla jo Europejska komisija toś tu mjeńšynowu iniciatiwu registrěrowała.

Kótary zaměr ma iniciatiwa?
W 47 krajach Europy jo 340 awtochtonych mjeńšynow z wěcej ako 100 milionow luźimi žywych. Kuždy sedymy Europejaŕ pśisłuša toś jadnej narodnej mjeńšynje. W EU mamy mimo 24 amtskich rěcow a wěcej ako 60 regionalnych a mjeńšynowych rěcow. Toś te powěda někak 65 milionow luźi. Mjeńšyny w ramiku FUEN pominaju sebje wót EU, až dejali se na europejskej rowninje pšawa schwaliś, kenž šćit narodnych a rěcnych mjeńšynow pólěpšuju, ako teke kulturnu a rěcnu wjeleserakosć w Europejskej uniji zmócnjuju.
Za to su trěbne ramikowe wuměnjenja na pólu rěcy, kubłanja, kultury, regionalnego wuwiśa, politiskego wobźělenja, medijow a dialoga. Toś te wopśimjeśa se w iniciatiwje Minority SafePack do cełka zjadnośuju a tematizěruju.

Co jo trěbne, aby se naše pominanja pśesajźili?
Aby se na europejskej rowninje wó toś tych pominanjach a pšawach diskutěrowało a aby se pomjenjone ramikowe wuměnjenja schwalili, jo notne w běgu jadnogo lěta milion pódpismow w Europje w nanejmjenjej sedym krajach nazgromaźiś. Až do nalěta 2018 mamy za to cas.

Źo móžo se a chto móžo pódpisaś?
Peticiju pódpisaś móžo kuždy staśan Europejskeje unije z wuzwólowańskim pšawom – w Nimskej móžo toś kuždy wósoba, kenž jo 18 lět abo starša, pódpisaś: na wótpowědujucem papjeranem formularje abo online. Wšuźi maju se samske daty (mě, městnosć bydlenja, městnosć a datum naroźenja, staśaństwo) zapisaś. Trěbne jo, až su daty korektne a dopołne. Pokazku/link za digitalne pódpismo ako teke formular namakajośo na webstronje pód www.minority-safepack.eu pód znamuškom “SIGN” ako teke pód www.domowina.de. Šćit datow jo zarucony.
Zastojnstwo Domowiny (Postowe naměsto 2, 02625 Budyšyn) a jeje regionalne běrowy pśiwzeju wupołnjone pódpisowe lisćiny.

Co cyniś, gaž maśo pšašanja?
Gaž maśo pšašanja , wobrośćo se pšosym na pśedsedarja abo zastojnstwo Domowiny (tel. 03591 550-102, e-mail: domowina-bautzen(at)sorben.com abo na Judith Wałdźic w mjeńšynowem sekretariaśe (tel. 030 – 18681 14265, e-mail: info(at)minderheitensekretariat.de).

Tak pódpěrujośo teke Wy z Wašym pódpismom toś tu wažnu europejsku iniciatiwu, aby stakim pšawa mjeńšynow ako teke rěcnu a kulturnu wjeleserakosć w Europje skšuśili a zmócnili.


Judith Wałdźic

 
Facebook Button